Mud in my ears and jam in my beard’: Challenging gendered ways of being in nature kindergarten practitioners

Forfatter
Nugent, C., MacQuarrie, S., Beames, S.
Kilde
International Journal of Early Years Education, 27(2):143-152.
År
2019

Formål

Studien utforsker hvordan pedagoger i naturbarnehager i tre land interagerer med barna og naturen og hvordan de ansattes maskuliniteter og femininiteter, som formes gjennom sosio-kulturelle diskurser, utspiller seg i naturbarnehager. Målet er å få en bedre forståelse for i hvilken grad barnehagepersonalets kjønnede væremåte er annerledes i naturbarnehager enn i barnehager med flere innendørsaktiviteter.

Resultat

Resultatene viser at naturkonteksten bidrog til at pedagogene ikke skilte tydelig mellom hva som var mannlige og kvinnelige roller og arbeidsoppgaver i barnehagehverdagen. Kjærligheten de uttrykte til naturen, og aktivitetene de gjorde ute sammen med barna, var ikke kjønnede. De ansatte uttrykte et mangfold av maskuliniteter og feminiteter uten at det gikk ut over deres eget selvbilde. Forskerne mener naturomgivelsene skaper bestemte normer for adferd som utfordrer de tradisjonelle mannlige og kvinnelige rollene, og sier at naturkonteksten i disse barnehagene gir pedagogene mulighet til å ta på seg ulike roller, som for eksempel å bruke øks, tenne bål eller lage mat. Kjønnsregimene finnes fremdeles, men er mindre fremtredende, og blir utfordret mer, enn i tradisjonelle barnehager.

Design

Forskerne observerte hverdagslivet i tre naturbarnehager i Danmark, Finland og Skottland i løpet av en periode på 16 måneder. De besøkte hver barnehage en gang hvert semester og filmet i alt 53 ulike observasjoner. I etterkant av observasjonene ble barnehagepersonalet (fem menn og to kvinner) intervjuet.

Referanser

Nugent, C., MacQuarrie, S. & Beames, S. (2019). “‘Mud in my ears and jam in my beard’: Challenging gendered ways of being in nature kindergarten practitioners”. International Journal of Early Years Education, 27(2):143-152.