Approaches and educational assessments of children’s speech, language and communication development in Swedish preschools

Forfatter
Nordberg, A. & Jacobsson, K.
Kilde
Early Child Development and Care
År
2019

Formål

Studien undersøker hvordan tale, språk og kommunikasjonsutvikling hos barn ble beskrevet og dokumentert i svenske barnehager. Det overordnede målet med studien var å øke kunnskapen og forståelsen av barnehagelærere og spesialpedagogers syn på egen tilnærming til og pedagogiske vurderinger av barns tale-, språk- og kommunikasjonsutvikling. Tre forskningsspørsmål ble stilt: (1) I hvilken grad og på hvilken måte beskriver og dokumenterer førskolelærere og spesialpedagoger barns utvikling i tale, språk og kommunikasjon, og jobber de systematisk og på et vitenskapelig grunnlag? (2) Hva påvirker barnehagelærere og spesialpedagogers valg av pedagogiske vurderingsverktøy og deres tilnærming når de beskriver og dokumenterer utviklingen av barns tale, språk og kommunikasjon i barnehagen? (3) På hvilken måte er tale-, språk- og kommunikasjonsutvikling beskrevet og dokumentert for barn som trenger ekstra støtte i barnehagene, og er det noen systematiske oppfølgingsplaner for disse barna?

Resultat

Studiens resultater indikerer at TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) var det hyppigst brukte verktøyet når man vurderte barns språk og kommunikasjon. Deltagerne uttrykte likevel en usikkerhet rundt dette vurderingsinstrumentet. Definisjonen av hva som er systematisk arbeid viste seg å være uklar. Arbeidsmetodene varierte blant deltagerne. Forskerne mener det trengs kompetanseutvikling for barnehageansatte for å gjøre dem mer selvsikre og for å øke kunnskapen om egne arbeidsmetoder. 

Design

En spørreundersøkelse, med åpne og lukkede spørsmål om barnehagelærere og spesialpedagogers barnehagepraksis, ga kvantitative og kvalitative data. En mixed-methods-metode med triangulering ble brukt sammen med datainnsamling og analyse av dataene. 33 barnehagelærere og 30 spesialpedagoger i Sverige deltok i studien.   

Referanser

Nordberg, A. & Jacobsson, K. (2019). "Approaches and educational assessments of children’s speech, language and communication development in Swedish preschools". Early Child Development and Care.