Play, Culture and Learning: Studies of Second-Language and Conceptual Development in Swedish Preschools

Forfatter
Samuelsson, R.
Kilde
Södertörns högskola
År
2019

Formål

Avhandlingen har undersøkt hvordan utviklingen av et andrespråk og begrepsforståelse vokser fram gjennom samhandlinger i svenske barnehager. Den ser på hvordan ulike typer samhandling og lek kan bygge stillas rundt denne utviklingen.

Studiene i avhandlingen tar utgangspunkt i samhandling som multimodal og kroppslig (embodied) og utforsker hvordan barn bruker og utvikler andrespråket sitt, eller forståelsen av abstrakte begreper,gjennom en rekke kommunikasjonsmåter foruten om språk.

Resultat

Resultatene fra andrespråksutviklingen viser hvordan barna kan leke sammen til tross for at de ikke deler et felles språk, og at dette er mulig gjennom karakteristikkene rundt leken, som bygger på regler og taus kunnskap om relevante kulturelle mønstre. Barnehagelærerne deltar også i leken, gjennom såkalt styrt lek, som gir muligheter for stillasbygging ovenfor barna. Forfatteren argumenterer for at leken i barnehagen kan fungere som en arena der barna kan samhandle og imitere de kulturelle reglene og mønstrene som omgir dem, og dermed få øve seg i andrespråket sitt. Videre viser resultatene at barnehagene legger opp til barnas deltaking gjennom sine kulturelle mønstre og imiterbare strukturer. På denne måten tilbyr barnehagen barna kulturelle affordanser som barna tar med seg inn i leken.

Resultatene som gjelder utvikling av begrepsforståelse bygger på antagelsen om at barn lærer gjennom bruk av kulturelle verktøy og artefakter og at dette er en høyst sanselig og kroppslig (perceptual and embodied) prosess for barnehagebarnet. Forfatteren gir eksempler på hvordan barnehagen skaper miljø og aktiviteter som gir muligheter for begrepsmessig utvikling, ikke minst gjennom bruken av digitale verktøy, som også lar barnehagelærerne appropriere barnas lekeunivers inn i et pedagogisk prosjekt. Barnehagelærerens stillasbyggende samhandling, og bruk av affordanser i verktøyene og miljøet, lar barna reflektere rundt begrepene på en mer bevisst måte. 

Forfatteren konkluderer med at resultatene viser hvor viktige ikke-verbale resurser for samhandling kan være for utviklingen av andrespråk og begrepsforståelse. Avhandlingen understreker dermed hvordan dette er kroppslig situerte prosesser for barnets utvikling som er integrerte med sosial stillasbygging og miljømessige affordanser. På grunnlag av dette argumenterer forfatteren for et utvidet syn på stillasbygging som inkluderer det perseptuelle og affordansene i miljøet, noe som kan være av interesse for både forskere og praktikere. 

Design

Dataene ble samlet inn i to separate tidsperioder. Det første feltarbeidet fulgte to nyankomne barn som lærte et nytt språk i løpet av dagene i barnehagen. Det andre feltarbeidet ble gjennomført med en gruppe barn i et naturfaglig prosjekt om det naturfaglige begrepet spinn.

Referanser

Samuelsson, R. (2019). “Play, Culture and Learning: Studies of Second-Language and Conceptual Development in Swedish Preschools”. Akademisk avhandling. Södertörns högskola.