Individual children’s interactions with teachers, peers, and tasks: The applicability of the inCLASS Pre-K in Danish preschools

Forfatter
Slot, P. L. & Bleses, D.
Kilde
Learning and Individual Differences, 61:68–76
År
2018

Formål

Sosial kompetanse i førskolen, definert som barns suksess i samspill med jevnaldrende og lærere, og adaptive klasserom og oppgave-relatert atferd, har vist seg å predikere senere positive sosiale-, emosjonelle-, akademiske- og skole-resultater. Undersøkelsens formål er: i) å undersøke anvendbarheten til inCLASS Pre-K i danske førskoler bestående av forskjellige kulturelle kontekster, ii) å vurdere barns brede sosiale kompetanse ved å se på deres samspill med jevnaldrende, lærere og oppgaver, iii) å studere i hvilken grad inCLASS Pre-K fanger individuelle forskjeller blant barn, avhengig av alder, kjønn og språklig bakgrunn.

Resultat

Funnene avslørte kun få individuelle forskjeller blant barnas atferd, hvor guttene knapt var involvert i flere konflikter enn jentene. I tillegg gjorde eldre barn det dårligere enn yngre innen sosialisering blant jevnaldrende og oppgaveorientering, og de hadde flere konflikter sammenlignet med yngre barn. Disse forskjellene minket eller forsvant når man kontrollerte for medianalderen i klasserommet.

Design

Denne observasjonsstudien brukte data fra et RCT-studie med 184 barn. 25 førskoler fratre kommuner ble spurt om å delta i studien. Det ble foretatt en dypere undersøkelse av læringsmiljøet og de ansatte i førskolene ble bedt om å rangere barnas engasjement, atferdsvansker og behov for oppfølging. Både tverrsnittsanalyse og longitudinell analyse ble brukt.

Referanser

Slot, P. L. & Bleses, D. (2018). “Individual children’s interactions with teachers, peers, and tasks: The applicability of the inCLASS Pre-K in Danish preschools”. Learning and Individual Differences, 61:68–76.