Teachers’ Roles in Preschool Children’s Collective Mathematical Reasoning

Forfatter
Sumpter, L. & Hedefalk, M.
Kilde
European Journal of STEM Education, 3(3):16
År
2018

Formål

Formålet med studien er å utforske hva det betyr å forstå matematikk på barnehagenivået. For å utforske dette, har forskerne sett på hvilke muligheter barnehagebarn får til å delta i matematisk resonnering.

Forskningsspørsmålene er:

1) Hvilke ulike argumenter kan bli funnet i kollektiv matematisk resonering i en barnehagesetting?

2) Hvilke ulike roller spiller barnehagelæreren i tilknytting med disse argumentene?

Resultat

Forskerne identifiserte tre «bevegelser» i rolleutøvelsen til barnehagelæreren: (1) undervisende bevegelser, (2) bekreftende bevegelser og (3) konkluderende bevegelser. Det var ingen generative bevegelser der barna ble bedt om å komme med andre argumenter for strategivalg eller konklusjoner. Både den bekreftende bevegelsen og den konkluderende bevegelsen fungerte som avslutninger på resonnementene og la derfor begrensninger på mulighetene barna fikk til å lære kreativ matematisk resonnering. Dette til tross for at flere av episodene ble skapt av barnehagelærerne, både gjennom planlagte aktiviteter og i uformelle situasjoner som frilek.

Design

Dataene ble samlet inn gjennom videoopptak fra 17 besøk i en svensk barnehage over en periode på to måneder. Forskerne fikk tilgang til tre forskjellige barnegrupper, henholdsvis med barn i alderen 1–2 år, 3–4 år og 5 år.

Forskerne transkriberte 13 timer og 30 minutter med observasjoner der barn og voksne samarbeidet om å løse matematiske oppgaver. Ut fra dette materialet, identifiserte forskerne 21 ulike episoder med kollektiv matematisk resonering innenfor ulike matematiske områder som måling (av høyde, vekt og tid) ved hjelp av både formelle og uformelle enheter, telling og grunnleggedene aritmetikk (addisjon) og geometri (former).

I analysen av datamaterialet så forskerne etter innholdet i de matematiske resonnementene, det vil si hvilke argumenter som ble brukt for å løse oppgavene. I tillegg analyserte de hvilke roller barnehagelæreren tok på seg i arbeidet med oppgavene.

Referanser

Sumpter, L. & Hedefalk, M. (2018). “Teachers’ Roles in Preschool Children’s Collective Mathematical Reasoning”. European Journal of STEM Education, 3(3):16.