Children’s collaborative technology-mediated storymaking. Instructional challenges in early childhood education

Forfatter
Åberg, E. S.
Kilde
Göteborgs universitet
År
2018

Formål

Avhandlingen utforsker hvordan fortelleraktiviteter blir formet når barn i en førskoleklasse lager fortellinger ved hjelp av digital teknologi. Studien fokuserer spesielt på interaksjonen mellom barna, læreren og de digitale verktøyene som blir brukt i aktivitetene. Forskeren undersøker hvordan digitale verktøy endrer barns literacy-aktiviteter i barnehagen og hvilke utfordringer de byr på for barnas lese- og skriveopplæring. Forskningsspørsmålene er: 1) På hvilken måte medierer digitale teknologier, andre kulturelle redskap og lærerens støtte barnas fortellinger? 2) Hvilke utfordringer i undervisningen oppstår i teknologi-medierte aktiviteter i førskoleklassen?

Resultat

Resultatene viser at barna, i tillegg til å øve på å sammen skape en forståelig historie, simultant må lære seg hvordan de skal bruke den digitale teknologien. Dette blir en utfordring for mange, på samme tid som som selve historieprosessen blir underordnet. Samtidig bidrar den digitale teknologiens iboende kvaliteter til at barna får en estetisk erfaring i arbeidet med å skape fortellingene, der de kan bruke både talespråk, skrift, bilder, farger og former.

Design

Tre svenske førskolegrupper, med til sammen 16 barn, ble observert mens de i par skapte digitale fortellinger med ulike typer teknologi. Alle barna hadde tidligere jobbet med narrativ konstruksjon på ulike måter. Barna ble videofilmet mens de lagde fortellingene og dataene ble deretter transkribert og analysert med bruk av interaksjonsanalyse. I tillegg samlet forskeren inn og analyserte 15 digitale fortellinger som barna hadde laget.

Referanser

Åberg, E. S. (2018). “Children’s collaborative technology-mediated storymaking. Instructional challenges in early childhood education”. Akademisk avhandling. Göteborgs universitet.