The concept of language in the Swedish preschool curriculum: A theoretical and empirical examination of its productions

Forfatter
Aronsson, L.
Kilde
Journal of Early Childhood Literacy, 0(0):1-26.
År
2019

Formål

Formålet med studien er å gjennomføre en teoretisk og empirisk undersøkelse av det utvidede språkkonseptet i læreplanen med intensjonen om å forstå konsekvensene denne utvidede definisjonen av språk skaper for undervisnings- og læringspraksiser.

Resultat

Sporings- og kartleggings-metodikken viste at forståelsen av barnehagedidaktikk om språk i stor grad baserer seg på teorier som setter interpersonell interaksjon i forgrunnen. Mange og internt ulike språkproblemer kan imøtekommes i praksiser som på overflaten ser ut til å være sosiokulturelt orientert.

Språkkonsepter i læreplanene for svenske barnehager inkluderer både språkutvikling og praksiser for lese- og skriveutvikling. Den brede forståelsen av språk åpner for vide muligheter for hvordan og hva barna skal lære. Dermed kvalifiserer de fleste barnehagepraksiser som språkpraksiser.

De empiriske eksemplene viste at det er et bredt didaktisk repertoar i bruk og at barnehageansatte allerede utfører multi-epistemologiske didaktiske praksiser som er samtidig retter mot både gruppen som helhet og individuelle barn.

Design

Denne studien tar i bruk to sett av empiriske data: (1) Utvalg av forskning på språk og lese- og skriveferdigheter didaktikk (2) empiriske eksempler fra en etnografi i svenske barnehager.

Utvalget av forskningslitteratur inkluderer svensk forskning på språk og barnehager, språkdidaktikk i svenske barnehager, og i noen grad internasjonal forskning henvist til i svensk forskning. Litteraturen er valgt ut ifra relevans i forhold til den svenske læreplanen for førskoler og den svenske barnehagekonteksten.

Etnografisk datamateriale ble samlet inn fra deltagerobservasjoner ved tre ulike barnehager over en periode på 9 måneder. I barnehagene gikk barn i alderen 1-5 år.

Studien tar i bruk sporing og kartlegging som metodologi, med mål om å kartlegge hvordan ulike tankeganger og artikulasjoner utgjør et konsept på bestemte måter. Dokumentasjon og feltnotater fra observasjonene ble brukt på møter for de ansatte, sammen med forskningsartikler, populærvitenskapelige tekster, web-forelesninger og annet materiale.

Referanser

Aronsson, L. (2019). “The concept of language in the Swedish preschool curriculum: A theoretical and empirical examination of its productions”. Journal of Early Childhood Literacy, 0(0):1-26.

Oppdragsgiver

Universitetet i Stockholm, Sverige