Enabling professionals to change practices aimed at tackling social inequality through professional development: results from a case study

Forfatter
Jensen, B., Brandi, U.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 26(1):50-65.
År
2018

Formål

Studien utforsker hvordan det faglige utviklingsprogrammet VIDA (Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud) kan endre pedagogiske praksiser i barnehagen slik at personalet kan skape en bedre hverdag for sosialt utsatte barn. Forskningsspørsmålet er: Bidrar det faglige utviklingsprogrammet VIDA til at pedagoger i barnehagen kan endre praksiser som retter seg mot å håndtere sosial ulikhet?

Resultat

Studien viser at VIDA førte til endring i pedagogiske praksiser i tiltaksgruppen. Forskerne så et skifte fra bruk av erfaringsbaserte, improviserte løsninger til mer reflekterte og teoretiske tilnærminger til situasjoner og aktiviteter i barnehagen. Dette gjaldt også for ansatte som jobbet spesielt med sårbare og vanskeligstilte barn. Deltakelse i VIDA førte til mer utveksling av kunnskap, kollektiv læring og kritisk tenkning blant pedagogene. Disse endringene hadde også positive konsekvenser for barnas læring og trivsel, samt barnehagenes evne til å takle sosial ulikhet.

Design

Utvalget består av 127 danske barnehager fra fire danske kommuner. Barnehagene ble fordelt på en tiltaksgruppe (N = 87) og en kontrollgruppe (N=40). I tiltaksgruppen deltok leder og en pedagog i hver barnehage i det faglige utviklingsprogrammet VIDA. Empiriske data ble samlet inn gjennom kvalitative intervjuer med alle barnehagelederne som deltok i programmet, fokusgruppe-intervjuer med barnehagelederne både før og etter programmet, samt observasjon av en barnehage fra hver av de fire kommunene som var med i studien, både før og etter at VIDA-programmet var gjennomført.

Referanser

Jensen, B. & Brandi, U. (2018). “Enabling professionals to change practices aimed at tackling social inequality through professional development: results from a case study”. European Early Childhood Education Research Journal, 26(1):50-65.

Oppdragsgiver

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Relationer, Danmark; Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Danmark