Små børns perspektiver på inklusion – et bidrag til forståelsen af ‘barn med handicaps’ betingelser for udvikling af rådighed i ressourcebørnehuse

Forfatter
Bendix-Olsen, K.
Kilde
Akademisk avhandling. Roskilde Universitet.
År
2019

Formål

Denne avhandlingen utforsker inkluderingen av «barn med handikap» som en historisk og samfunnsmessig problemstilling fra et analytisk barneperspektiv. Problemstilling: Hvordan setter spesialbarnehager (ressourcebørnehuse) sine inklusjonsarrangementer betingelser for «barn med handikap» med hensyn til deres utvikling av deltakelse og rådighet over hverdagen i småbarnsavdelingen (vuggestuen) frem til overgang til stor avdeling (børnehaven)?

Resultat

Forfatteren problematiserer en historisk frembrakt og binært bundet forståelsesramme av «barn med handikap» versus «vanlige barn» for å se på om/hvordan en slik forståelsesramme bidrar til å opprettholde en segregerende og kompensatorisk håndtering av inkludering rettet mot «de særskilte». I situasjoner der det som ofte omtales som «funksjonsnedsettelsen» blir gjort til gjenstand for programmatisk trening eller instrumentelle omsorgshandlinger, virker det som «barn med handikap» sine personlige beveggrunner faller utenfor personalets faglige blikk.

Arbeidsfordelingen mellom allmenn- og spesialpedagogikk, og praksisdualismen denne medfører, bygger, ifølge forfatteren, på forestillingen om «den generiske kroppen», noe som får segregerende betydning for «barn med handikap». En mulig vei ut av dette, er gjennom at disse barna møtes som de subjektive variasjonene av den menneskelige kroppen som de reelt sett er, noe alle våre kropper er levende beviser på. Forfatteren argumenterer dermed for at også «barn med handikap» må innbefattes innenfor «det allmenne» og ikke skilles ut som noe spesielt.

Design

Empirien er samlet inn ved hjelp av observasjoner, beskrivelser fra feltnotat og intervjuer over en periode på 60 dager. 

Referanser

Bendix-Olsen, K. (2019). "Små børns perspektiver på inklusion – et bidrag til forståelsen af ‘barn med handicaps’ betingelser for udvikling af rådighed i ressourcebørnehuse". Akademisk avhandling. Roskilde Universitet.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt