Undervisning i förskolan – en fråga om att stötta och att skapa gemensamt fokus

Forfatter
Melker, K., Mellgren, E. & Samuelsson, I. P.
Kilde
Forskning om undervisning och lärande, 6(1):64–86
År
2018

Formål

Målet med studien er å beskrive hvordan en undervisningssituasjon med en gruppe barnehagebarn tar form når barna skal lære om teknikk (stabilitet i en konstruksjon) og å samarbeide. Forskningsspørsmålene er: 1) Hvordan iscenesetter barnehagelæreren det som personalet har planlagt å undervise barna i? 2) Hvordan møter barna barnehagelærerens ønske om at de skal samarbeide og konstruere noe for at det skal bli høyt og stabilt? 3) Hvordan møter barnehagelæreren barnas handlinger i undervisningssituasjonen?

Resultat

Selv om analysen viser at det finnes eksempler på at barnehagelæreren støtter barna og situasjoner der det oppstår sustained shared thinking, mener forfatterne at det meste i undervisningssituasjonen skjer på den voksnes premisser, der det gis lite rom for barnas verden og deres ideer. Forfatterne mener også at undervisningen burde inneholdt fakta om konstruksjoners stabilitet og hvorfor dette er viktig i en videre samfunnskontekst. Avslutningsvis argumenterer forfatterne av artikkelen for et gjensidig delt fokus i undervisning i barnehagen. En slik undervisningen bygger på interaksjon og kommunikasjon, der barnas erfaringsverden skal være utgangspunkt for didaktikken, og der lek og læring integreres i undervisningens målstyrte prosesser.

Design

Utvalget består av seks barn i fire- til fem-årsalderen og en barnehagelærer. Barna ble delt inn i par og fikk i oppgave å bygge høye og stabile legokonstruksjoner. Aktiviteten ble tatt opp med videokamera og deretter transkribert og analysert med fokus på samspillet og kommunikasjonen mellom voksen og barn og mellom barna utfra begrepene sustained shared thinking og scaffolding. Forskerne har også tatt lydopptak fra møter der personalet planla og evaluerte undervisningsaktiviteten.

Referanser

Melker, K., Mellgren, E. & Samuelsson, I. P. (2018). ”Undervisning i förskolan – en fråga om att stötta och att skapa gemensamt fokus”. Forskning om undervisning och lärande, 6(1):64–86.