A case study of a Green Flag-certified preschool in Sweden

Forfatter
Borg, F.
Kilde
Hungarian Educational Research Journal, 9(4):607-627.
År
2019

Formål

Formålet med studien er å bidra med kunnskap om hvordan utdanning for bærekraftig utvikling gjennomføres i tidlig barndom. Følgende forskningsspørsmål ligger til grunn for studien: (1) Integrerer barnehagen miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjoner av bærekraftig utvikling i sine undervisningspraksiser? I så fall, hvordan? (2) Hvordan sørger barnehagelærerne for aktiv deltakelse fra alle interessenter, for eksempel barn, foreldre og lokalsamfunn?

Resultat

Funnene fra studien indikerer at de barnehageansatte viser de sammenkoblede systemene mellom mennesker og naturen gjennom bruk av to temaer: (1) Helsen til mennesker og planeten, og (2) menneskers og dyrs samfunn. De barnehageansatte brukte varierte undervisningsmetoder for å undervise om bærekraftig utvikling.

Resultatene viser at den økonomiske dimensjonen med bærekraftig utvikling var vanskelig for de ansatte å inkludere i sin undervisning. De ansatte koblet de økonomiske aspektene i hovedsak til redusering, resirkulering og gjenbruk.

Denne studien viste at å integrere undervisning om bærekraftig utvikling i barnehagen kan bero på enkeltlæreres lidenskap for bærekraft. Funnene indikerer også at de miljømessige, sosiale, og i en viss grad de økonomiske aspektene ved bærekraftig utvikling var sammenkoblet og avhengige av hverandre i undervisningsaktivitetene i barnehagen.

Design

Den aktuelle barnehagen hadde over flere år nådd kravene for Grønt flagg-sertifisering og var del av et barnehageutviklingsprosjekt. Gjennom det større utviklingsprosjektet samtykket barnehagen til å delta i studien. Barnehagen hadde to enheter med totalt 36 barn i alderen 1-6 år og 8 barnehageansatte. Forfatteren observerte aktivitetene som de forekom naturlig og hadde uformelle samtaler med de ansatte. Det empiriske datamaterialet ble samlet inn gjennom observasjon av lærernes arbeid med utdanning for bærekraftig utvikling med barna, gruppediskusjoner med ansatte og lederen, møter med de ansatte og deltagelse i aktiviteter.

Referanser

Borg, F. (2019). “A case study of a Green Flag-certified preschool in Sweden”. Hungarian Educational Research Journal, 9(4):607-627. 

Oppdragsgiver

Skoleutviklingsfondet ved Pedagogiskt Utvecklinscentrum Dalerna (PUD), Sverige