Teaching for the learning of additive part-whole relations. The power of variation and connections

Forfatter
Ekdahl, A-L., Kempe, U.R., Venkat, H., Björklund, C., Benz, C. (2019)
År
2019

Formål

Formålet med studien er å skape en dypere forståelse av hvilke undervisningsmåter som best fremmer barns læring av del-helhetsrelasjoner mellom tall (for eksempel at tallet 7 kan deles opp i 5 og 2), noe som igjen gjør det lettere for dem å lære seg addisjon og subtraksjon. Studien fokuserer på hvordan matematiske ideer og prinsipper løftes fram i undervisningen. Forskningsspørsmålet er: Hva kan konstituere en strukturell ansats til undervisning og læring av talls additive del-helhetsrelasjoner, som fremmer barns og yngre elevers læring?

Resultat

Analysen viser at lærere som illustrerte matematiske ideer med flere eksempler, fremmet barnas evner til å forstå del-helhetsrelasjoner i regning. Det var også viktig hvilke eksempler læreren ga. Læring som framhevet relasjonene mellom ulike eksempel, både verbalt og med gester, ga høyt læringsutbytte. Undervisning der lærerne eksplisitt gjorde barna oppmerksomme på matematiske ideer og prinsipp, ga også barna gode muligheter til å lære additive del-helhetsrelasjoner

Design

Studien har brukt resultater fra fire tidligere empiriske studier som fokuserer på hvordan lærere kan implementere del-helhets-aktiviteter for å fremme barnehagebarns regneferdigheter og gjort en ny analyse av disse. Det empiriske materialet består av 98 videofilmede undervisningsøkter ved en barneskole i Sør-Afrika og en barnehage i Sverige. I tillegg bruker studien 16 individuelle observasjoner der barn løser regneoppgaver både før og etter undervisningsprogrammet. Datamaterialet ble analysert utfra et variasjonsteoretisk perspektiv for å beskrive forskjeller i lærernes undervisning. 

Referanser

Ekdahl, A-L., Kempe, U. R., Venkat, H., Björklund, C., & Benz, C. (2019). “Teaching for the learning of additive part-whole relations. The power of variation and connections”. Akademisk avhandling. Jönköping University. 

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet, Sverige. Universitetet i Jönköping, Sverige. The Wits Maths Connect-Primary project via The First Rand Foundation, Anglo American, Rand Merchant Bank, Sør-Afrika.