Børneperspektiver i evaluering af den pædagogiske læreplan i daginstitutioner

Forfatter
Lund, J. H., Andersen, D. D. D.
År
2018

Formål

Studien utforsker hvordan barneperspektiver framtrer og brukes i barnehagen, spesielt i forbindelse med evaluering av barnehagenes læreplaner. Målet er å styrke det faglige skjønnet ved å komme med nyanseringer av begrepet og fenomenet barneperspektiver i den pedagogiske evalueringen. 

Resultat

Undersøkelsen tydeliggjør at barneperspektiver får stor oppmerksomhet i den generelle pedagogiske praksisen. Samtidig viser analysen at det er en tendens til at denne oppmerksomheten blir mindre når det dreier seg om pedagogisk evaluering. Forfatterne mener det virker som om barneperspektiver i forbindelse med evaluering av læreplaner brukes mest i interne prosesser innad i barnehagen, men ikke vies særlig plass i den eksterne kommunikasjonen av evalueringsresultater. 

Design

Prosjektet baserer seg på empiriske studier i en mellomstor dansk kommune, der det er samlet inn data i en utvalgt barnehage og på kommunalt ledelsesnivå. Det ble gjennomført tre intervjuer og en observasjon på kommunalt ledelses- og konsulentnivå, samt fire deltakende observasjoner i barnehagen og to intervjuer med styrer og barnehagelærere. I tillegg analyserte forfatterne flere dokument som ble anvendt i, og satte rammer for, evalueringspraksisen. 

Referanser

Lund, J. H. & Andersen, D. D. D. (2018). «Børneperspektiver i evaluering af den pædagogiske læreplan i daginstitutioner». Tidsskrift for socialpædagogik, 21(1):15-27.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt