Implementing toddler interventions at scale: The case of “We learn together.

Forfatter
Bleses, D., Jensen, P., Højen, A., Slot, P., Justice, L.
År
2021

Formål

Studiens formål er å utvide og teste intervensjon Vi lærer sammen (We learn together) i barnehagen, der målet er å forberede barnehagebarn til skolen. Forskerne ønsket å se hvordan intervensjonen fungerte i større skala og i virkelige undervisningssituasjoner.

Forskningsspørsmålene er:

  1. Hva er hovedeffektene av Vi lærer sammen på barns språk, matematikk og sosiale ferdigheter?
  2. I hvilken grad påvirker barns og foreldres egenskaper effektene av Vi lærer sammen?
  3. Hvor tro er barnehagene til Vi lærer sammen når de setter intervensjonen ut i praksis, og hvordan påvirkes troskapen av egenskapene til barn, barnehagelærere og selve barnehagen?
  4. Hvordan påvirker eksponering for intervensjonen barnas resultater?
  5. Hjelper bruk av implementeringsteam å sikre at metodene i intervensjonen blir brukt riktig?

Resultat

Resultatene indikerer at intervensjonen hjelper barnehagelærere å samhandle bedre med barna for å forbedre barnas språk- og matematikkferdigheter. Forskerne hevder studien bekrefter at Vi lærer sammen-programmet enkelt kan implementeres i barnehagen og gi positive effekter på målrettede språk- og matematikkferdigheter, og at det dermed er klar til å tas i bruk i flere barnehager.

Design

Datamaterialet ble samlet inn ved en klynge-randomisert kontrollstudie over to perioder (hver på 20 uker over flere år), med målinger både før og etter intervensjonen. Forsøket involverte 255 barnehager fra 13 danske kommuner. Disse barnehagene ble tilfeldig fordelt til enten en behandlingsgruppe, der intervensjonen ble implementert, eller en kontrollgruppe som fortsatte som vanlig. Resultatene er basert på data fra den første perioden. Alle barn i de inkluderte barnehagene deltok i intervensjonen, men hovedanalysen inkluderte kun barn som var 18 måneder eller eldre ved førtesten. Opplysninger om barnas og familienes bakgrunn ble innhentet gjennom Det Centrale Personregister (CPR) og Danmarks Statistik. I de deltakende barnehagene samlet forskerne inn data om barnehagelærere gjennom et spørreskjema (N = 696).

Referanser

Bleses, D., Jensen, P., Højen, A., Slot, P. & Justice, L. (2021). "Implementing toddler interventions at scale: The case of “We learn together”". Early Childhood Research Quarterly, 57:12-26.