Children’s socialisation into literate practices through engaging in translation activities in immersion preschool.

Forfatter
Kultti, A., Pramling, N.
År
2021

Formål

Studien undersøker hvordan femåringer sosialiseres inn i enkelte fortolkende praksiser som anses som viktige for utviklingen av lese- og skriveferdigheter.

Resultat

Analysene indikerer at barnehagelæreren og barna ikke bare orienterer seg mot hverandre her og nå, men at de også orienterer seg mot den institusjonelle rammen (barnehagen) der aktiviteten finner sted, og at de er med å både skape og gjenskape denne rammen (dobbel dialogikk). Analysene belyser også noe som er typisk for undervisningsaktiviteter: omfordelingen av innflytelse. I starten styrer læreren aktiviteten, men etter hvert overtar barna styringen (tilegner seg praksisen med å tolke sangtekster) og blir medforfattere av sangtekstene som diskuteres. Studien synliggjør hvordan barna kollektivt gjorde bruk av og tilegnet seg viktige meta-kommunikative verktøy, som teoretisk sett antyder fremveksten av lese- og skriveferdigheter. Slike ferdigheter er en forutsetning for å kunne delta i kulturelle praksiser i og utenfor undervisningssammenheng.

Design

Datamaterialet ble innhentet gjennom aktiviteter hvor en gruppe barnehagebarn og barnehagelæreren deres lyttet til og snakket om sangteksten til en populær svensk barnesang. Aktiviteten ble gjennomført tre ganger, og samtalene mellom barna og barnehagelæreren ble tatt opp på bånd. Barnehagebarna og -læreren hørte til ved en tospråklig barnehage i Finland og deltok i et finsk–svensk «språkbadingsprogram», hvor finske barn blir introdusert for det svenske språket ved å bli «badet» i det.

Referanser

Kultti, A. & Pramling, N. (2021). "Children’s socialisation into literate practices through engaging in translation activities in immersion preschool". Journal of Early Childhood Literacy, 21(4):590–613.

Oppdragsgiver

Svenska kulturfonden, Sverige