When Anger Arises in the Interaction with Children in kindergartens –The staff’s reactions to children’s resistance.

Forfatter
Skoglund, R. I., Åmot, I.
År
2021

Formål

Studien utforsker følelser som kan oppstå når barnehageansatte samhandler med barna. Målet er å belyse personalets syn på situasjoner hvor de opplever sterke følelser som sinne og frustrasjon i møte med barns motstand, og diskutere hvordan felles refleksjoner over slike opplevelser kan bidra til utvikling av profesjonell dømmekraft. Forskningsspørsmålene er: 1) Hvordan opplever barnehagepersonalet følelser som sinne og frustrasjon når de møter barns motstand? 2) Hvordan forklarer de årsakene til disse følelsene? 3) Hvordan kan handlinger som involverer utfordrende følelser bidra til å utvikle barnehagepersonalets profesjonelle dømmekraft?

Resultat

Resultatene viser at når følelser fører til fysisk maktbruk mot barn, føler personalet at de har krenket barna. Dette handler også om å føle seg utilstrekkelig i sitt profesjonelle arbeid. Personalet beskriver strukturelle forhold, som mangel på tid og personell, som årsaker til de utfordrende følelsene. Forskerne understreker hvor viktig det er at personalet reflekterer kollektivt over slike hendelser for å utvikle sin profesjonelle dømmekraft.

Design

Fire norske barnehager deltok i prosjektet. To barnehager hadde fire blandede aldersgrupper (ca. 60 barn og 12-15 ansatte), mens to hadde seks separate aldersgrupper (ca. 80-100 barn og 20 ansatte). Den ene forskeren observerte hver barnehage i en uke og skrev feltnotater. I tillegg skrev personalet ned hendelser der de hadde vært involvert i en konflikt med ett eller flere barn. Basert på disse skildringene ble det gjennomført fokusgruppeintervjuer med det samme personalet.

Referanser

Skoglund, R. I. & Åmot, I. (2021). "When Anger Arises in the Interaction with Children in kindergartens –The staff’s reactions to children’s resistance". Scandinavian Journal of Educational Research, 65(4):710-721.