Barnehageansattes språkpraksis med flerspråklige 1–3-åringer

Forfatter
Lindquist, H.
År
2018

Formål

Formålet med studien er å utforske et utvalg språksituasjoner som involverer flerspråklige barn i barnehagen, for å se hva som kjennetegner ansattes språkbruk og barnehagens språkdidaktiske arbeid. Artikkelen diskuterer spenningsfeltet som oppstår når man både skal arbeide med flerspråklig kompetanse og styrke av barnas norskspråklige kompetanse. Forskningsspørsmålet er: Hva kjennetegner ansattes språkdidaktiske praksis med de yngste barna med flerspråklig hjemmebakgrunn?

Resultat

I begge barnehagene ble det snakket utelukkende norsk, og barnas gryende flerspråklige kompetanse ble ikke vektlagt i det pedagogiske arbeidet. I kommunikasjonen med de yngste barna snakket de ansatte ofte med en undervisningstone, istedenfor en utvekslingstone, samtidig som det var en implisitt språkdidaktikk som dominerte. Forskeren konkluderer med at det er et sterkt fokus på læring av norsk i de to barnehagene i utvalget, og frykter at konsekvensene av en slik ideologi vil være negativt for ivaretakelse av flerspråklige perspektiv i barnehagen. 

Design

Studien er gjennomført som en mikro-etnografisk undersøkelse der samtaler fra pedagogiske aktiviteter i tre småbarnsavdelinger fra to barnehager i Oslo er videofilmet og transkribert. Utvalget bestod av tre barnehagelærere og fire barnehagebarn (1-3 år). De fire ansatte hadde norsk som førstespråk, mens alle barna i utvalget kom fra flerspråklige familier, der det ble snakket varierende grad av norsk hjemme. Videopptakene ble gjort i løpet av barnas første år i barnehagen og i situasjoner der de gjorde ulike aktiviteter sammen med de ansatte. De pedagogiske lederne ble intervjuet tre ganger gjennom barnehageåret. Opptak av intervjuer og observasjoner ble transkribert og analysert ved bruk av samtaleanalyse. 

Referanser

Lindquist, H. (2018). «Barnehageansattes språkpraksis med flerspråklige 1–3-åringer». NOA – norsk som andrespråk, (2018) 1-2:10-40.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt