Bilingual preschool children’s second-language vocabulary development: The role of first-language vocabulary skills and second-language talk input

Forfatter
Grøver, V., Lawrence, J., Rydland, V.
Kilde
International Journal of Bilingualism, 22(2):234-250.
År
2018

Formål

Studien undersøker om tospråklige barn, med et godt utviklet morsmål, har større nytte av det språklige miljøet i barnehagen når de skal utvikle andrespråket norsk, enn tospråklige barn med et mindre utviklet morsmål. De tre forskningsspørsmålene er: 1) Hvordan drar tospråklige barnehagebarn, med varierende kompetanse i eget morsmål, nytte av voksenstyrte samtaler når de skal lære seg andrespråket? 2) Hvordan drar tospråklige barnehagebarn, med varierende kompetanse i eget morsmål, nytte av samtaler mellom barn i lek når de skal lære seg andrespråket?  3) Etter å ha kontrollert for foreldrenes utdanningsnivå, hvordan drar tospråklige barnehagebarn med varierende kompetanse i eget morsmål, nytte av voksenstyrte samtaler og samtaler mellom barn når de skal lære seg andrespråket?

 

Resultat

Resultatene viser at de tospråklige barna med et godt utviklet morsmål, og som ble eksponert for andrespråket i barnehagen, hadde størst utvikling i andrespråket sitt. Resultatene forble uforandret etter at forskerne kontrollerte dem for foreldrenes utdanningsnivå. Et variert språk viste seg å være viktigere for barnas andrespråkutvikling enn mengden språkeksponering.

Design

26 tospråklige barnehagebarn, med tyrkisk som førstespråk og norsk som andrespråk, deltok i den longitudinelle studien som fulgte barna fra barnehagen til femte klasse i grunnskolen. Da barna var fem år gamle deltok de i språktester som målte ordforrådet deres i førstespråket. Resultatene viste at barna hadde ulik kompetanse i morsmålet sitt. Barna ble så observert og filmet mens de deltok i aktiviteter i barnehagen der de ble eksponert for andrespråket norsk. Barnas ordforråd i norsk ble målt da barna var fire, fem, seks, sju og elleve år gamle. Foreldrenes utdanningsnivå ble også kartlagt.

Referanser

Grøver, V., Lawrence, J. & Rydland, V. (2018). “Bilingual preschool children’s second-language vocabulary development: The role of first-language vocabulary skills and second-language talk input”. International Journal of Bilingualism, 22(2):234-250.

Oppdragsgiver

Forskningsrådet, Norge