Democratic Participation in Early Childhood Education and Care - Serving the Best Interests of the Child

Forfatter
Eriksen, E.
År
2018

Formål

Målet med studien er å rette oppmerksomhet mot hva som menes med demokratisk deltakelse i barnehagen i sammenheng med bestemmelsen om at barnets beste alltid skal ivaretas. Studien utforsker ideen om barns demokratiske deltakelse i en norsk barnehagekontekst, knyttet til FNs Barnekonvensjons artikkel 3, der det slås fast at barnets beste alltid skal være et grunnleggende hensyn. Forfatteren analyserer FNs Barnekomitès generelle kommentar til artikkel 3 (GC14) med forskningsspørsmålet: Hva finner en dokumentanalyse av komiteens GC14 ut om hva som menes med demokratisk deltakelse i barnehagen, i forbindelse med hensynet til barnets beste? Forfatteren håper hennes funn kan gi barnehager retningslinjer for hvordan de best kan bidra til en inkluderende barnehagehverdag med større fokus på sårbare barns behov. 

Resultat

Dokumentanalysen viser at ideen om demokratisk deltakelse, knyttet til hva som er barnets beste, er en signifikant verdi i GC14. Det vil si at hva som er til barnets beste i enkeltsituasjoner vil være umulig å oppfylle uten at barnet også blir hørt. I tillegg fant studien at barn som er i sårbare situasjoner har en eksplisitt rett til å uttrykke sine syn og bli hørt i beslutninger som påvirker dem i barnehagehverdagen. Forfatteren av studien mener den sterke forbindelsen mellom hensynet til barnets beste og demokratisk deltakelse bør føre til at myndigheter implementerer en praksis der barnas demokratiske deltakelse i barnehagehverdagen løftes fram. 

Design

Forfatteren har utført en dokumentanalyse av FNs Barnekomitès kommentar til Artikkel 3 i FNs Barnekonvensjon. Kommentaren, som ble publisert i 2013, gir et rammeverk for å vurdere og avgjøre hva som er til barnets beste. Målgruppen er myndigheter og enkeltindivider som jobber med barn. I dokumentanalysen er det gjort søk etter nøkkelordene: rettigheter, deltakelse, solidaritet, likhet, innvirkning og ansvar, og i analysen har en så søkt etter forbindelser mellom disse ordene og frasen «barnets beste».

Referanser

Eriksen, E. (2018). "Democratic Participation in Early Childhood Education and Care - Serving the Best Interests of the Child". Nordisk barnehageforskning, 17(1).

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt