Direct and indirect pathways from children’s early self-regulation to academic achievement in fifth grade in Norway

Forfatter
Lenes, R., McClelland, M. M., ten Braak, D. & Idsøe, T.
År
2020

Formål

Målet med studien er å undersøke hvordan selvregulering i barnehagen og i første klasse direkte og indirekte kan påvirke leseforståelse og matematikkprestasjoner i femte klasse. Studien setter søkelys på følgende forskningsspørsmål: 1) Kan direkte evaluerte og barnehagelæreres vurderinger av selvregulering siste år i barnehagen (5–6 år) alene forutsi vokabular, fonologisk bevissthet og tidlige matematiske ferdigheter ved slutten av første klasse (6–7 år), og vil disse vurderingene av selvregulering i barnehagen og i første klasse alene kunne forutsi leseforståelse og matematikkprestasjoner i femte klasse (9–10 år)? 2) Kan direkte vurderinger og barnehagelæreres vurderinger av selvregulering ved slutten av barnehageløpet alene ha en indirekte effekt på leseforståelse og matematikkprestasjoner i femte klasse gjennom akademiske ferdigheter og vurderinger av selvregulering i første klasse?

Resultat

Resultatet av studien viser at direkte vurderinger og barnehagelærerens vurderinger av selvregulering i barnehagen kan forutsi barnas akademiske ferdigheter i lesing/regning i første klasse på skolen. Studien viser også at tilsvarende vurderinger i første klasse kan forutsi barnas akademiske ferdigheter i lesing/regning i femte klasse. Studien avdekker dermed rollen tidlige selvreguleringsevner spiller for senere akademiske resultater. Den viser også hvordan man kan bruke direkte vurderinger og barnehagelæreres/læreres vurderinger av barns selvreguleringsevner for å forutsi senere akademisk læring.

Design

I studien deltok 287 barn, 119 jenter og 124 gutter, fra 19 forskjellige barnehager i Norge. Datamaterialet ble hentet ved tre forskjellige stadier. Første innsamling var våren siste år i barnehagen, andre innsamling var våren i første klasse og siste innsamling var på høsten i femte klasse. Data om barnas selvregulering ble samlet inn på forskjellige måter: gjennom vurdering i form av en psykologisk test av barna og barnehagelærernes vurderinger av barnas selvregulering, innhentet ved bruk av et spørreskjema. Vokabularet til barnet ble målt gjennom en norsk vokabulartest, fonologisk bevissthet ble målt med en blandingstest og tidlige matematiske ferdigheter ble målt ved å bruke «Ani Banani», en matematisk test. For å måle leseforståelse og matematikkprestasjoner i femte klasse ble resultatet ved nasjonale lese- og regneprøver brukt.

Referanser

Lenes, R., McClelland, M. M., ten Braak, D. & Idsøe, T. (2020). «Direct and indirect pathways from children’s early self-regulation to academic achievement in fifth grade in Norway». Early Childhood Research Quarterly, 53(2020):612-624.

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd, Norge