Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling - ein longitudinell kasusstudie

Forfatter
Gujord, A. K. H., Neteland, R., Selås, M.
Kilde
NOA: norsk som andrespråk, 34(1/2):93-127.
År
2018

Formål

Undersøkelsen studerer den norskspråklige utviklingen innen ordforråd, morfologi og syntaks hos to flerspråklige barn som startet å lære norsk i barnehagen. Et av formålene er å fremskaffe empirisk basert kunnskap om hvordan grammatikken i andrespråket, i dette tilfellet norsk, vokser fram hos denne gruppen språkinnlærere. Et annet mål er å utforske hvilke metoder som egner seg til å fange opp utviklingen av ordforråd og grammatikk hos så små barn. Forskningsspørsmålet er: Hvordan skjer språklæringen hos barn som lærer flere språk med ulikt oppstartpunkt?

Resultat

Resultatene indikerer at selv om barn starter med å lære et andrespråk lenge før de er tre år, vil utviklingen av andrespråket være annerledes enn utviklingen av førstespråket. De to barna som ble observert utviklet det norske språket sitt innenfor alle områdene som ble gransket i perioden de ble observert (selv om barna hadde individuell variasjon i læringstempo og læringsomfang). Resultatene tyder på at man kan se en effekt av forsinket språklæringsoppstart, og at barn som møter norsk først når de starter i barnehagen, er andrespråktilegnere av norsk. Forfatterne understreker at selv om barna møter norsk tidlig, trenger de oppfølging og tilrettelegging for å lære andrespråket best mulig. De mener blandingen av kvalitative og kvantitative analyser av dataene ga god innsikt i hvordan flerspråklige barn utvikler majoritetsspråket.

Design

En longitudinell kasusstudie er brukt for å studere den norskspråklige utviklingen hos to flerspråklige barnehagebarn. Forskerne har analysert syntaktiske, morfologiske og leksikale trekk i barnas språk ved tre ulike målepunkt i en periode på 2 1/2 år, fra barna var rundt 3 til 5 år gamle. Datamaterialet ble samlet inn som en del av det større prosjektet, Barns språk. Språk- og dialektkontakt i den moderne barnehagen. Studien er både deskriptiv og utprøvende, der forfatterne har brukt et utvalg av språkanalyser, både kvantitative og kvalitative, for å kunne identifisere gode mål på utvikling.

Referanser

Gujord, A. K. H., Neteland, R., Selås, M. (2018). "Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling - ein longitudinell kasusstudie". NOA: norsk som andrespråk, 34(1/2):93-127.