Participation and Gender in Circle-Time Situations in Preschool.

Forfattere
Emilson, A.
Johansson, E.
Kilde
International Journal of Early Years Education, 21 (1), 56-69.
År
2013

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvilke faktorer som er avgjørende for hvordan norske og svenske barn deltar i samlinger i barnehager, hvilke muligheter de har til å delta, og hva slags rolle kjønn spiller i den forbindelse. Studien undersøker hvordan barns deltakelse formidles til hhv. gutter og jenter, og hvilke kjønnsrelaterte mønstre som oppstår i samspillet mellom voksne og barn i forbindelse med samlinger.

Resultat

Studien viser at førskolelærerne tillegger samlingsstundene stor vekt og verdi, og at de ser på dem som viktige for å styrke kollektivet. Samtidig er det ifølge studien en spenning mellom kollektive og individuelle behov.

Studien viser at det enkelte barns deltakelse i samlinger avhenger både av barnets egen vilje til å ta initiativ, og av hvorvidt førskolelæreren oppfordrer det enkelte barn eller gruppen som helhet til å delta aktivt. Ved å engasjere seg aktivt i den pedagogiske aktiviteten (f.eks. historiefortelling) kan barna få innflytelse på aktiviteten.

Studien viser imidlertid at jentene oftere deltar aktivt og er tryggere i samlingene, mens guttene inntar en mer passiv posisjon.

Studien viser også at selv om barna forventes å delta og oppføre seg på spesielle måter i samlinger, så er barna til stede på sine egne premisser og kontrollerer selv hvor mye de deltar.

Endelig peker studien på at det er en tendens til at maskulinitet utgjør en norm som femininitet vurderes og verdsettes ut fra. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at en førskolelærer under fortellingen av en historie beskriver den kvinnelige figuren i historien som spesielt flink fordi hun kan kjøre bil, og dermed implisitt gir uttrykk for at det å kunne kjøre bil er en primært maskulin egenskap. Det må imidlertid tas et forbehold for dette siste resultatet, da det utelukkende baserer seg på én av de undersøkte barnehagene. I tillegg påpekes det også at det er vanskelig å påvise kjønnsmønstre i deltakelsessamspillet mellom barn og voksne.

Design

Datamaterialet består av videoobservasjoner av samspillet mellom voksne og barn i forbindelse med samlinger i både norske og svenske barnehager. Fra hvert land deltok 6 grupper med barn i alderen 1–3 år og førskolelærerne deres (til sammen 121 barn, herav 56 gutter og 65 jenter, og 40 førskolelærere). Hver barnegruppe ble filmet 4 ganger under samlinger. Dette ga til sammen 840 minutter med videoopptak av 48 ringsituasjoner.

Referanser

Emilson, A. & Johansson, E. (2013). Participation and Gender in Circle-Time Situations in Preschool. International Journal of Early Years Education, 21 (1), 56-69.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt