Children’s Encounter with Friction as Understood as a Phenomenon of Emerging Science and as “Opportunities for Learning”.

Forfatter
Larsson, J.
Kilde
Journal of Research in Childhood Education, 27 (3), 377-392.
År
2013

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvilke muligheter 2–6-åringer har til å lære om det naturvitenskapelige fenomenet friksjon (friction) i to svenske barnehager. Forskerne mener at barns innsikt i friksjon rommer potensielle læringsmuligheter for en begynnende naturvitenskapelig forståelse (emergent science), og studien analyserer derfor barnas møte med fenomenet i lek og sosiale hverdagssituasjoner.

Resultat

Studien viser at barn møter fenomenet friksjon i hverdagssituasjoner i barnehagen gjennom frilek og i forbindelse med måltidene. Studien konkluderer med at barnehagelærerne kan bruke disse hverdagssituasjonene til å få økt kunnskap om barnas aktuelle forståelse av fenomenet friksjon og til å lede barnas oppmerksomhet mot fenomenet friksjon og en mer eksplisitt forståelse av det. Dette kan de gjøre ved å inspirere barna til nye former for lek der friksjon utgjør en sentral del. I hvilken grad barnehagelærerne kan bruke disse hverdagssituasjonene til å forsterke barnas læring om friksjon, avhenger imidlertid av om de anerkjenner og gjenkenner barnas aktiviteter som en potensiell mulighet til å lære om fenomenet. Studien peker her på at barnehagelærerne mangler kunnskap til å gjenkjenne situasjoner med et naturvitenskapelig læringspotensial, og at dette gjør dem dårligere rustet til å forstå barnas perspektiv og intensjoner. Barnehagelærerne er mer opptatt av å formidle til barna hvordan de skal behandle ting forsiktig og riktig. De er i mindre grad i stand til å se at barna er i ferd med å utvikle kunnskap om og interesse for naturen, og dermed klarer de også i mindre grad å støtte opp under denne utviklingen.

Design

Dataene er samlet inn i 2 svenske barnehager som ikke fokuserer eksplisitt på naturvitenskap. Datamaterialet består av videoobservasjoner av til sammen 4 barn (2 gutter og 2 jenter) i alderen 2–6 år gjort over 10 dager. Barna er blitt observert én om gangen over hele dager. Til sammen er det produsert et videomateriale på 14 timer, fordelt på 244 sekvenser. Av disse er 95 sekvenser blitt identifisert som relevante med hensyn til å belyse fenomenet friksjon i barnehagene.

Referanser

Larsson, J. (2013). Children’s Encounter with Friction as Understood as a Phenomenon of Emerging Science and as “Opportunities for Learning”. Journal of Research in Childhood Education, 27 (3), 377-392.

Oppdragsgiver

ukjent