”Frivilligt engagement – kun hvis lederen magter det: En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner”.

Forfattere
Hjerrild, C.M.
Højlund, H.
Kilde
Arbejdspapir, CBS, januar 2014.
År
2014

Formål

Denne studien undersøker i hvilket omfang prøveprosjektet Netværksledelse i selvejende daginstitutioner har ført til økt sivilt engasjement med hensyn til profesjonalitet og verdiskaping i styrearbeidet i de selveiende barnehagene. Den tar for seg samarbeidet mellom kommuneadministrasjonene, barnehagestyrerne og de frivillige styremedlemmene. Hensikten med å følge prøveprosjektet har vært å bidra til å peke ut nye veier for selveie og undersøke samarbeidet mellom forvaltningen og de selveiende barnehagene som en ny måte å organisere de sivile kreftene på, også innenfor den offentlige barnehagen. Videre har det vært et mål å presentere hvilke muligheter og begrensninger et slikt sivilt engasjement gir, men også hvilke krav det stiller til styring og ledelse.

Resultat

Studien presenterer fire overordnede resultater:

  1. Politikere og kommuneadministrasjoner uttrykker forventninger om at de frivillige styremedlemmene i de selveiende barnehagene utviser et større verdiskapende og profesjonelt engasjement.
  2. Det frivillige engasjementet kan bare oppstå og utvikle seg gjennom et kontinuerlig samspill mellom flere aktører, deriblant de offentlige aktørene. Den daglige lederen i barnehagen er en sentral aktør i samspillet om det sivile engasjementet, i den forstand at barnehagestyreren er tett involvert i de interaksjonene der det sivile engasjementet aktiveres og formes i praksis.
  3. Foreldre utfolder først og fremst sitt engasjement når styreren fungerer som katalysator. Det er gjennom samspillet med styreren at foreldrene får motivasjon til å delta i styrearbeidet og i andre aktiviteter i barnehagen.
  4. Å lede frivillige handler ikke bare om å administrere, støtte opp under og lede frivillige borgere, men også om at lederen selv er involvert i den verdiskapende prosessen og dermed blir medskaper av det sivile frivillige engasjementet.

 

 

Design

Datagrunnlaget består av forvaltningsdokumenter, kvalitative intervjuer med ledere og styremedlemmer i 31 selveiende barnehager i tre kommuner og utdrag fra kvalitative kommentarer i en spørreskjemaundersøkelse besvart av 1975 foreldre som har deltatt i Menighedernes Daginstitutioners årlige kvalitetsmåling. Det dreier seg om følgeforskning på et prøveprosjekt der til sammen 116 selveiende barnehager har deltatt. Forskerne har besøkt 31 av barnehagene. Disse barnehagene har de valgt ut for å få en spredning med hensyn til sosioøkonomisk profil og størrelse. Under besøkene gjennomførte forskerne enten enkeltintervjuer eller fokusgruppeintervjuer med barnehagestyrerne og styremedlemmene. De ble spurt hvordan de opplevde hverdagen sin og det å skulle lede og være en del av en selveiende barnehage. De fikk også spørsmål om hvordan de selv involverte seg, og om hvordan de opplevde foreldrenes engasjement. Endelig ble de spurt hvordan man kan få i gang et sivilsamfunnsengasjement. Intervjuene er blitt analysert med utgangspunkt i tematiseringer, og ut fra disse har forskerne identifisert mønstre på tvers av intervjuene.

Referanser

Hjerrild, C.M. & Højlund, H. (2014). ”Frivilligt engagement – kun hvis lederen magter det: En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner”. Arbejdspapir, CBS, januar 2014.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt