Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik.

Forfatter
Lundström, M.
Kilde
Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten.
År
2015

Formål

Formålet med avhandlingen er å beskrive hvordan barn bruker matematikk, og på hvilke måter de kommuniserer matematisk med omgivelsene i barnehagen.

Resultat

Avhandlingen identifiserer fem temaer: språk og kommunikasjon, medierende redskaper, kontekst, semiotikk og støtte (scaffolding). Overordnet viser studien at barnehagens kontekst og kulturelle ramme inviterer barna til å kommunisere matematisk på forskjellige måter. Studien viser at barn kommuniserer matematisk gjennom språklige uttrykk, semiotikk, språklige verktøy og kroppslige uttrykk. Temaene for barnas matematiske kommunikasjon var sammenligninger, forandringer og beskrivelser av omverdenen. Til slutt peker studien på at matematisk kommunikasjon stimuleres av barnehagens rutiner, materielle støtte og aktiviteter. Når barnehagelærerne er støttende og engasjerte i barnas kommunikasjon, blir barnas matematiske kunnskap utviklet og fordypet.

 

Design

Med utgangspunkt i en etnografisk design har forfatteren gjennomført deltakende observasjoner, gjort videoopptak, fotografert og hatt samtaler med barn og personale i en svensk barnehage. Barnehagen ble valgt ut dels av praktiske årsaker, dels fordi det var en «vanlig» kommunal barnehage uten noen spesiell pedagogisk orientering eller alternativ ideologi. Studiens forskningsfelt bestod av 31 kommende skolebarn. Datainnsamlingen fant sted over 16 måneder i perioden 2012–2013, og datamaterialet består av videosekvenser, feltnotater og bilder. I tillegg er det gjennomført en pilotstudie. I datainnsamlingsperioden besøkte forfatteren barnehagen to til fire dager i uken, fire til seks timer hver gang. Datamaterialet ble kodet i flere etapper. Først lagde forfatteren et register over samtlige informanter, og deretter ble informantenes relasjon til barnehagen og matematiske kommunikasjon kodet. Forfatteren kodet matematiske kategorier og hvem som initierte kommunikasjonen, på grunnlag av generelle nøkkelord, og matematiske aktiviteter, matematiske objekter og generelle mønstre ble kodet på samme måte. Den teoretiske rammen ble deretter brukt til å dele datamaterialet, eller den matematiske kommunikasjonen, inn i kategorier.

Referanser

Lundström, M. (2015). Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik. Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Oppdragsgiver

Uoplyst