Ledelsesspænd på daginstitutionsområdet.

Forfattere
Holm-Petersen, C.
Andersen, L.B.
Bjørnholt, B.
Høybye-Mortensen, M.
Ladegaard, L.
Andersen, V.N.
Kilde
KORA.
År
2015

Formål

Formålet med studien er å undersøke sammenhengen mellom størrelsen på lederspennet (antall medarbeidere per leder) og medarbeidernes opplevelse av trivsel og faglig kvalitet i det pedagogiske arbeidet. I tillegg ser den nærmere på forholdet mellom lederspenn, lederstil og medarbeidernes opplevelse av trivsel og faglig kvalitet, samt på hvilke effekter medarbeiderne opplevde at dette hadde på barna og barnas trivsel.

 

Resultat

Studien slår fast at det er fordeler og ulemper med små og store lederspenn (små lederspenn er på under 18 medarbeidere, store på over 17 medarbeidere). Små lederspenn kan bidra til at lederen blir mer synlig og oppnår tettere relasjoner med barn og foreldre. Sårbare barn kan dessuten tilbys bedre rammer. I tillegg er beslutningsveiene kortere. Fordelene med et stort lederspenn er at organisasjonen blir mer motstandsdyktig og fleksibel når det gjelder både kompetanse og medarbeiderressurser. Enkelte faktorer oppleves derimot som utfordrende for kvaliteten uavhengig av størrelsen på lederspennet, for eksempel fastsatte normer, sykemeldinger og møter. Videre konkluderer studien at det er en sammenheng mellom lederspenn og lederstil som fremmer kvaliteten og trivselen hos medarbeiderne. Det er også en sammenheng mellom lederstil og medarbeidernes opplevelse av faglig kvalitet. Medarbeidernes trivsel er for eksempel høyest i mellomgruppen med et lederspenn på 14–20 medarbeidere. Det går også frem at størrelsen på barnehagen og dermed lederspennet er viktig for den ledelsesmessige kvaliteten, men andre faktorer har også innflytelse i så måte. Styrerne gir uttrykk for at 14–20 medarbeidere utgjør et balansert lederspenn. Studien viser dessuten at ledelsen forventes å trekke inn medarbeiderne og gi dem ansvar, samtidig som kulturen er preget av konfliktskyhet. Videre går det frem at ledernes faglige ledelse utfordres av den økende mengden administrative oppgaver (blant annet fra forvaltningen) – også når det gjelder delegering av arbeidsoppgaver og fredning av medarbeidere. Styrere og styrerassistenter skiller mellom «kontortid» og «tid på gulvet». Undersøkelsen avdekker også hvilke oppgaver ledelsen har ansvar for.

 

Design

Studien er basert på en intervjuundersøkelse og observasjonsstudier gjennomført i 16 utvalgte integrerte barnehager (daginstitutioner) (0–6 år) med et lederspenn på mellom 9 og 34 medarbeidere i to jyske og to sjællandske kommuner. Dataene fra intervjuundersøkelsen, som omfatter intervjuer med 58 ledere og medarbeidere (områdeledere, styrere, styrerassistenter og pedagogiske medarbeidere), er kodet og analysert systematisk med tanke på å tyde relevante forskjeller og sammenfall. Dataene fra observasjonsstudiene, som er gjennomført i halvparten av barnehagene med en varighet på til sammen 16 dager, er temakodet med tanke på å sammenligne dem systematisk med dataene fra intervjuundersøkelsen.

Referanser

Holm-Petersen, C., Andersen, L.B., Bjørnholt, B., Høybye-Mortensen, M., Ladegaard, L. & Andersen, V.N. (2015). Ledelsesspænd på daginstitutionsområdet. KORA.

Oppdragsgiver

Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA).