Svenske førskolelærere om læring i planlegging og praksis relatert til den nasjonale læreplanen.

Forfatter
Alvestad, M.; Berge, A.
Kilde
Nordisk barnehageforskning, 2(2), S. 57-68.
År
2009

Formål

Formålet med artikkelen er å belyse, analysere og problematisere en gruppe svenske førskolelæreres oppfatning av egen pedagogisk planlegging og praksis, samt deres syn på barns læring sett i forhold til de nasjonale læreplanene på området.

Resultat

Analysen av intervjuene resulterer i kategorier innenfor to aspekter: læringsaspektet og metode- og kunnskapsaspektet. Disse aspektene skal delvis gjenspeile studienes empiriske innhold, og delvis gjenspeile brede og sentrale områder innenfor didaktikken. Innenfor læringsaspektet blir det presentert to kvalitativt forskjellige kategorier:

- Læring som individrettet læring: Førskolelærerne beskriver læring som noe som kommer fra barnet selv.

- Læring som samspillprosess: Førskolelærerne beskriver læring som en stadig pågående prosess i samspill med omgivelsene.

Innenfor metode- og kunnskapsaspektet blir det på samme måte presentert to kvalitativt forskjellige kategorier:

- Intuitivt metode- og kunnskapsperspektiv: Førskolelærerne beskriver hvordan de observerer barna og går inn i den leken barna har satt i gang, for å stimulere aktuelle ferdigheter og begreper.

- Strukturert metode- og kunnskapsperspektiv: Førskolelærerne beskriver arbeidet som en planlagt, systematisk prosess knyttet til temaarbeid som strekker seg over tid. Her er målene for barnets utvikling definert på forhånd, men barna blir trukket inn i for eksempel valg av tema for å utvikle dem til demokratiske samfunnsborgere.

Design

Datamaterialet tolkes innenfor en hermeneutisk ramme for å sikre at meningsinnholdet i de delene som er trukket frem, samsvarer med den helheten de inngår i. I datainnsamlingsprosessen ble det utført åtte intervjuer med en varighet på opptil halvannen time. Intervjuene ble gjennomført ut fra en løst strukturert spørreramme som inneholdt fire overordnede spørsmål (Hvordan planlegger du arbeidet med barns læring? Hvor blir arbeidet planlagt og organisert på avdelingen? Hvordan inngår den nasjonale læreplanen og lokale planer i forhold til planleggingen? Når du ser tilbake på planleggingen av det siste året, hvilke tanker gjør du deg?). Studien knyttes til lignende studier utført i Norge og New Zealand.

Referanser

Alvestad, M.; Berge, A. (2009). Svenske førskolelærere om læring i planlegging og praksis relatert til den nasjonale læreplanen. Nordisk barnehageforskning, 2(2), S. 57-68.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.