Effekter af "Familiepladser og basispladser" : udvikling af mellemformer til udsatte børn i dagtilbud i Københavns Kommune 2007-2009.

Forfattere
Jensen, B.
Brandi, U.
Kragh, A.
Kilde
København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.
År
2009

Formål

Formålet med studien er å undersøke om utviklingen av mellomformene – familieplasser og basisplasser – som ligger mellom allmenn- og spesialområdet, har positiv virkning på sosialt utsatte barn.

Resultat

Familieplassprosjektet har positive effekter på barnas trivsel og læring – herunder hjelpsomhet, solidaritet, hensynsfullhet, åpenhet, språklig evne, lærevillighet og vitebegjær. Basisplassprosjektet som foregikk blant svakere barn enn familieplassprosjektet, har positiv effekt bare i forhold til matematiske, logiske evner. Forfatterne konkluderer med at særlig barnehagestyrerne og det at intervensjonens innhold, struktur og målsetting er tydelig, spiller en viktig rolle for både gjennomføringen og resultatet.

Design

Studien er prospektiv med målinger før og etter intervensjonene – med ett år imellom.

For å få innsikt i barnehagenes implementeringsprosesser ble alle barnehagestyrerne som ble intervjuet kvalitativt, besøkt før intervensjonene. Etter intervensjonene deltok barnehagestyrerne i strukturerte fokusgruppeintervjuer med tre–fire informanter i hver gruppe.

For å avdekke effektene av intervensjonene intervjuet forskerne foreldrene på en strukturert måte, og det ble delt ut spørreskjemaer til førskolelærerne om barnas kompetanse (blant annet med tilsvarende spørsmål som dem foreldrene hadde fått). Til slutt observerte og intervjuet de noen av barna ved hjelp av TRAS (tidlig registrering av språkutvikling), som er et screeningverktøy med 18 spørsmål. Alt dette ble gjort både før og etter intervensjonene.

Referanser

Jensen, B., Brandi, U., & Kragh, A. (2009). Effekter af "Familiepladser og basispladser" : udvikling af mellemformer til udsatte børn i dagtilbud i Københavns Kommune 2007-2009. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

Oppdragsgiver

København kommune