”Pedagogers Arbete med Förskolebarns inflytande. En demokratididaktisk studie”.

Forfatter
Westlund, K.
Kilde
Malmö: Malmö högskola.
År
2011
ISBN
978-91-86295-17-2

Formål

Det overordnede formålet med avhandlingen var å studere førskolelæreres arbeid med barns innflytelse. Mer spesifikt var hensikten med avhandlingen konkret å beskrive hvordan førskolelærere arbeider med barns innflytelse, og på bakgrunn av denne beskrivelsen analysere og problematisere arbeidet.

Resultat

Studien viser konkrete eksempler på hvordan førskolelærere arbeider med barns innflytelse ved å la barna velge aktiviteter og delta i planleggingen av dem, velge lekekamerater og velge hvilke bøker som skal leses, ved å gi dem innflytelse på løsing av problemer og konflikter, og å la dem ta ansvar for det fysiske miljøet. Forfatteren ønsker at studien kan åpne for diskusjoner i barnehagen om hvordan man kan arbeide med barns innflytelse. Avhandlingen bidrar med innsikt i hvordan begrepet innflytelse blir oppfattet i barnehagene, og hvordan denne forståelsen virker inn på førskolelærernes arbeid med innflytelse. Innflytelse forstås i grove trekk som et begrep som omfatter delaktighet, deltakelse og ansvar. Førskolelærernes arbeid med barnas innflytelse foregår imidlertid innenfor en stadig avveining av frihet og styring.

Design

To avdelinger i én barnehage ble valgt til studien som følge av førskolelærernes interesse for å arbeide med barns innflytelse. Forfatteren observerte aktivitetene i barnehagen og intervjuet førskolelærerne før og etter observasjonene om deres forståelse av innflytelse i barnehagen, og for å høre hvordan de tolket forfatterens observasjonsnotater. Materialet ble analysert ut fra de sentrale temaene og i samsvar med kritisk, relasjonell pedagogikk.

Referanser

Westlund, K. (2011). ”Pedagogers Arbete med Förskolebarns inflytande. En demokratididaktisk studie”. Malmö: Malmö högskola.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.