”Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper. En kvalitativ studie av nyutdannede førskolelæreres kompetansebygging det første året i yrket”.

Forfatter
Ødegård, E.
Kilde
Oslo: Unipub.
År
2011

Formål

Formålet med avhandlingen er å belyse hvordan nyutdannede pedagogiske ledere mestrer og tilegner seg barnehagens kulturelle verktøy. Mange nyutdannede førskolelærere blir ansatt som pedagogiske ledere, og forfatteren fokuserer derfor på kompetanseutviklingen deres i det første året som leder. Avhandlingen tar opp både de områdene som de nyutdannede lederne mestrer, og de områdene som beskrives som vanskelige. Kulturelle verktøy viser til både den konkrete innredningen i barnehagen – som møbler og gjenstander – og de ulike måtene det tenkes og handles på.

Resultat

Forfatteren konkluderer med at de pedagogiske ledernes mestring og tilegning avhenger av hvor tilgjengelige barnehagens kulturelle verktøy er for førskolelærerne. Førskolelærerne tilegner seg de kulturelle verktøyene forskjellig, avhengig av hvilke individuelle kulturelle verktøy de bringer inn, og i hvilken grad de får anledning til å bruke dem. De nyutdannede får tildelt utfordrende lederoppgaver på et felt som er preget av motstridende og uklare ledelsediskurser.

Design

Fem nyutdannede førskolelærere som arbeidet som pedagogiske ledere i barnehager, ble fulgt av forfatteren i et år. I løpet av dette året skrev deltakerne egne beretninger, forfatteren observerte arbeidet deres i barnehagen og på møter, og de ble intervjuet både individuelt og i fokusgrupper. Også lederne og veilederne som de fikk tildelt til å hjelpe seg i begynnelsen, ble intervjuet. Dette materialet ble analysert med inspirasjon fra blant annet "grounded theory", og forfatteren la vekt på systematiske beskrivelser som ble utformet til kategorier.

Referanser

Ødegård, E. (2011). ”Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper. En kvalitativ studie av nyutdannede førskolelæreres kompetansebygging det første året i yrket”. Oslo: Unipub.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.