Computer games in pre-school settings: Didactical challenges when commercial educational computer games are implemented in kindergartens.

Forfattere
Vangsnes, V.
Økland, N.T.G.
Krumsvik, R.
Kilde
Computers & Education 58, 1138–1148.
År
2012

Formål

Formålet med denne studien er å undersøke førskolelæreres deltakelse i situasjoner der femåringer bruker dataspill. Studien fokuserer på de didaktiske utfordringene førskolelærerne møter når kommersielle dataspill med et pedagogisk formål implementeres i barnehagen.

Resultat

Studien viser at førskolelærerne ser på dataspill som en del av barnas "frilek", og at de i stor grad ikke er til stede når barna spiller dataspill. Førskolelærerne engasjerer seg som deltakere i spillet i 10,7 % av de observerte situasjonene, og i de tilfellene der de deltar, opplever de at det er vanskelig å opprettholde dialogen, som de regner for å være et sentralt element i det å utforske og lære. Gjennom analysen finner forskerne at det er to dramaturgiske forhold i sving: 1) den innebygde interaktive dramaturgien i spillet, materialisert i selve spillesituasjonen, og 2) den dialogiske dramaturgien, som førskolelæreren prøver å skape i den didaktiske situasjonen. Dette tyder på at det er en didaktisk dissonans mellom det læringsrommet som spillet forsøker å skape, og det læringsrommet som førskolelæreren forsøker å skape og styre. Dette kommer til uttrykk ved at førskolelærerne hele tiden prøver å få barna til å fortelle og forklare hva de gjør i spillet, mens barna som spiller, er fordypet i spillet og ikke er mottakelige for den kommunikasjonen førskolelærerne ønsker å skape. Det sterkeste interaktive båndet går mellom spilleren og spillet, ikke mellom spilleren og førskolelæreren. Forskerne understreker at det kan være mange årsaker til at barn som spiller, ikke er mottakelige for "forstyrrelser" utenfra. Det kan for eksempel hende at oppgavene de skal løse i spillet, krever dyp konsentrasjon. Resultatene viser også at førskolelærerne ser på pedagogiske dataspill som et redskap for læring og for å forstå sosiale spilleregler, i tillegg til at det gir teknisk innsikt og tekniske ferdigheter.

Design

De som deltar i studien, er åtte førskolelærere og femåringene de jobber med. Datainnsamlingen består av semistrukturerte intervjuer, 15 timer med videoobservasjoner samt en dokumentanalyse av statlige dokumenter som rammeplanen for barnehagen og dokumenter om kvalitet og IKT (informasjon, kommunikasjon og teknologi) i barnehager. Disse ble brukt som bakgrunnsmateriale for intervjuer og observasjoner.

Referanser

Vangsnes, V., Økland, N.T.G. & Krumsvik, R. (2012) Computer games in pre-school settings: Didactical challenges when commercial educational computer games are implemented in kindergartens. Computers & Education 58, 1138–1148.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.