Kindergarten teachers’ account of their developing mathematical practice.

Forfattere
Erfjord, I.
Hundeland, P.S.
Carlsen, M.
Kilde
ZDM Mathematics Education 44, 653-664.
År
2012

Formål

Studien er en del av et større forskningsprosjekt som omfatter førskolelærere og lærere på alle utdanningsnivåer fra barnehage til videregående skole. Formålet med dette konkrete prosjektet er å samarbeide med førskolelærere og støtte dem i deres forsøk på å forbedre egen praksis. I tillegg ønsker man å tilby dem noen muligheter for å utvikle sine matematiske og didaktiske kompetanser. Utover det har studien til formål å få innblikk i hvordan førskolelærere tar høyde for den matematiske praksisen i barnehagen, og å undersøke i hvilket omfang førskolelærerne mener spørsmål er viktige når de driver med matematiske aktiviteter.

Resultat

Undersøkelsen har to primære resultater. For det første viser studien at førskolelærerne opplever det som meget positivt at de er blitt gjort mer oppmerksomme på matematiske kompetanser og matematisk praksis i barnehagen. I tillegg viser studien at førskolelærerne bruker mange spørsmål til å styre de matematiske aktivitetene i en bestemt retning, og at de gjennom å delta i prosjektet har fått kompetanse til å formidle matematikk til barna på en eksplisitt og konkret måte. Sammenlignet med tidligere praksis uttaler førskolelærerne at de har fått endret sitt syn på matematisk praksis i barnehagen, og at de nå er både positive til og oppmerksomme på at matematiske aktiviteter skal være en del av barnehagehverdagen.

Design

Datamaterialet består av tre semistrukturerte fokusgruppeintervjuer med til sammen elleve førskolelærere, videoobservasjoner og lydopptak av både barn og voksne samt feltnotater.

Referanser

Erfjord, I., Hundeland, P.S. & Carlsen, M. (2012). Kindergarten teachers’ account of their developing mathematical practice. ZDM Mathematics Education 44, 653-664.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.