Matematiskt gestaltande i förskolan

Forfatter
Bäckman, K.
Kilde
Åbo Akademi
År
2015

Formål

Det overordnede formålet med avhandlingen er å se nærmere på hvordan barnehagelærere (förskollärare) arbeider med matematikk i barnehagen (förskolan). Det gjør den ved å undersøke hvordan barnehagelærerne oppfatter sitt eget arbeid med matematikk, gjennom to perspektiver. Det ene perspektivet ser på matematikken barna bruker, og hvordan barna gir uttrykk for sin egen matematikkforståelse. Det andre perspektivet ser på barnehagelærernes intensjoner med og oppfatninger av sitt eget matematikkarbeid og kunnskapen barnehagelærerne antas å ha behov for i arbeidet med matematikk.

 

Resultat

Studien rapporterer en lang rekke forskningsresultater. Når det gjelder danningen av matematikk, finner forskeren to dominerende hovedkategorier: (1) utforsking av matematikk gjennom lek og (2) sammenligning av matematiske erfaringer. Kategorien «utforskning av matematikk gjennom lek» består av fem underkategorier: oppleve volum, utforske geometriske former, skjelne mellom ulik vekt, skjelne mellom ulik kvantitet (mengde) og posisjonering. Når det gjelder «sammenligning av matematiske erfaringer», hører de fleste sammenligningene under fire underkategorier: erfare/oppleve og sammenligne størrelser, skape og sammenligne mønstre, sammenligne proporsjoner, telle opp og sette sammen par. Studien finner at barnas matematiske danning ofte finner sted i samspill med venner og ved hjelp av artefakter. De forskjellige kontekstene ​​som barna daglig er en del av i barnehagen, gir rike muligheter til å utforske og skjelne mellom matematiske konsepter, sammenligne konsepter og bruke matematikk som et redskap, for eksempel gangetabeller ved beregning.

Forfatteren konkluderer derfor at barnas aktiviteter allerede har et matematisk innhold. Barna har sine egne intensjoner når de utforsker, sammenligner og lærer matematikk av hverandre i hverdagssituasjoner.

I tillegg finner forskeren at barnehagelærerne utfører matematikkarbeidet i barnehagen både som planlagte aktiviteter og i ikke-planlagte her-og-nå-situasjoner, og at barnehagelærerne har intensjoner om å gjøre det matematiske innholdet synlig for alle barn. Dette gjelder både de planlagte aktivitetene og i de ikke-planlagte her-og-nå-situasjonene. Hvis aktivitetene planlegges, er det viktig at både barnas og barnehagelærernes oppmerksomhet rettes mot det samme innholdet.

Design

Datainnsamlingen bygger på videoobservasjoner og intervjuer med i alt 19 barnehagelærere fra sju barnehager. Videoene omfatter observasjoner av barns og barnehagelæreres bruk av matematikk, både i barnas egne aktiviteter, i planlagte aktiviteter og i ikke-planlagte her-og-nå-situasjoner. Observasjonene utføres både med et håndholdt kamera og med et kamera på et stativ plassert i rommet. Intervjuene belyser barnehagelærernes oppfatning av sitt eget arbeid, både det daglige arbeidet og det systematiske arbeidet med planlagte aktiviteter som omfatter matematikk.

 

Referanser

Bäckman, K. (2015). Matematiskt gestaltande i förskolan. Åbo Akademi.

Oppdragsgiver

Uoplyst