Receiving extra support in Norwegian centre-based childcare: the role of children’s language and socioemotional development

Forfatter
Lekhal, R.
År
2020

Formål

Studien utforsker hvordan utviklingsutfordringer hos barn, som språklige utfordringer eller eksternaliserende og internaliserende atferdsproblemer, påvirker sannsynligheten for at et barn mottar ekstra støtte tidlig i livet.

Forskningsspørsmålene er:

  1. Har barn med språklige utfordringer eller eksternaliserende eller internaliserende atferdsproblemer større sannsynlighet for å motta spesialtilpasset opplæring tidlig i livet enn barn uten disse utfordringene? (Siden kjønnsforskjeller har blitt rapportert knyttet til sannsynligheten for å motta tilrettelagt opplæring, og det faktum at barnehagelærere generelt rapporterer flere utfordringer for gutter enn jenter, blir analyser gjort for gutter og jenter separat).
  2. I hvilken grad blir barn med utfordringer fanget opp og tilbudt hjelpen de har krav på?

Resultat

Resultatene viser at barn med utviklingsutfordringer (språklige utfordringer eller eksternaliserende/internaliserende adferd) hadde større sannsynlighet for å motta spesialundervisning sammenlignet med barn i samme barnehage som ikke hadde lignende utfordringer. Forskeren fant store forskjeller mellom kjønnene: Gutter med internaliserende adferdsproblemer hadde større sjans til å få tilrettelagt opplæring enn jenter med samme utfordringer. Motsatt var det mer sannsynlig at jenter med språkvansker eller eksternalisende adferd fikk hjelp enn gutter med samme adferd. Kun en liten del (10-15 %) av barna som hadde utfordringer med språk eller eksternaliserende/internaliserende adferd, fikk den tilrettelagte støtten de har krav på.

Design

Datamaterialet er hentet fra en nettbasert spørreundersøkelse med 2279 barn utført i 2015 der informantene var barna selv, foreldre og barnehageansatte. For å kartlegge barnas utvikling ble informantene spurt om barnas oppførsel og i hvilken grad barna behersket språk.

Referanser

Lekhal, R. (2020). “Receiving extra support in Norwegian centre-based childcare: the role of children’s language and socioemotional development”. Early Child Development and Care, 190(4):580-593.