Læringskulturer i spenningsfeltet mellom ”vi og de andre”.

Forfatter
Johansson, E.
Kilde
I: Vist, T. & Alvestad, M. (red). Læringskulturer i barnehagen: flerfaglige forskningsperspektiver. Cappelen Damm Akademisk.
År
2012
ISBN
9788202350161

Formål

Formålet med studiet er at forstå, hvilke muligheder for læring der tilbydes og skabes gennem forskellige praksisser i dagtilbuddet og i samspil mellem børn og voksne. Mere specifikt søger studiet at identificere værdier, meningsskabelser, traditioner og handlinger, som kan knyttes til læring, og som kommer til udtryk i en udvalgt børnegruppe i et svensk dagtilbud.

Resultat

Med dette studie peger forskeren på den kompleksitet og de udfordringer, som dagtilbuddets personale står overfor, idet dagtilbuddet i dag befinder sig i et flerkulturelt samfund og i en tid præget af forandring. Resultaterne viser et flertydigt billede, som antyder, at flere forskellige læringskulturer virker parallelt i den undersøgte børnegruppe. På den ene side ses en mere eller mindre ureflekteret holdning til majoritetskulturens dominans. I samtaler om multikultur og i dagtilbuddets fysiske omgivelser impliceres altså en holdning, hvor børnenes forskellige etniske baggrunde og traditioner i højere grad betragtes som tilfældige elementer end som ligeværdige med majoritetskulturen eller som berigende for den pædagogiske virksomhed. På den anden side lægger pædagogerne stor vægt på respekt, og studiet viser, at de tilstræber at gestalte værdier for respekt og ligeværd i den pædagogiske virksomhed. Studiet viser dog også, at svensk har en selvfølgelig plads som officielt sprog i børnegruppen, og at pædagogernes kommunikation dominerer i samtalen, på trods af at sprog fremhæves af pædagogerne som en vigtig del af børns læring. I kontrast til dette fremtræder en læringskultur, hvor emotionel læring, humor, spontanitet og intimitet er vigtige elementer. Gensidigheden i denne læring synes at være stor, og pædagogerne møder (ofte) børnene på børnenes egne præmisser. Her forsøger pædagogerne ligeledes at skabe et inkluderende ”vi” i børnegruppen, og det at arbejde med inkluderende værdier synes at være en bevidst holdning fra pædagogernes side. Derimod peger studiet på, at denne læringskultur ikke synes at give personalet plads til eksplicit at diskutere de dominansforhold i samfundet, som implicit påvirker den pædagogiske virksomhed.

Design

Datamaterialet baserer sig på feltarbejde i et svensk dagtilbud, hvor samspillet mellem børn og voksne i en udvalgt børnegruppe er blevet observeret. Materialet består af tre dages observationer af 13 børn i alderen et til tre år, en pædagog og to pædagogmedhjælpere. Disse observationer er registreret med videooptagelser eller i form af feltnoter. Observationerne er kombineret med interviews med det pædagogiske personale, som ligeledes har besvaret to spørgeskemaer.

Referencer

Johansson, E. (2012). Læringskulturer i spenningsfeltet mellom ”vi og de andre”. I: Vist, T. & Alvestad, M. (red). Læringskulturer i barnehagen: flerfaglige forskningsperspektiver. Cappelen Damm Akademisk.

Opdragsgiver

uoplyst