Adult Monolingual Policy Becomes Children's Bilingual Practice: Code-Alternation among Children and Staff in an English-Medium Preschool in Sweden.

Författare
Boyd, S. & Ottesjö, C.
Källor
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 19(6), 631-648.
År
2016
ISBN
29255291

Syfte

Studien undersöker tvåspråkigheten bland barn och vuxna i en svensk förskola med engelskspråkig profil, där förskollärarna i första hand talar engelska med barnen. Undersökningen är inriktad på hur barnen pratar med varandra och hur de använder sin språkliga förmåga i ljuset av förskolans enspråkiga inriktning.

Resultat

Förskollärarna följer förskolans engelskspråkiga linje och talar i första hand engelska med barnen. Bara vid enstaka tillfällen använder de svenska utropsord som ja och nej, och det var sällan förskollärarna blev tvåspråkiga och talade både engelska och svenska med barnen.

Barnen använde språket på annat sätt än förskollärarna, de använde ofta två språk trots att förskolan var uttalat enspråkig. Barnen blandade svenska och engelska ord i samma mening, exempelvis ”can I have the lim”. Man blandade också genom att böja engelska ord på svenska, t.ex. ”vi ska squeeza den”. Men barnen var noga med att tala engelska med förskollärarna, även om det var mitt i en lek där man pratade svenska med varandra. Förskollärarna tillrättavisade inte barnen om de talade svenska men de hjälpte barnen genom att fylla ut luckorna när de talade engelska.

Författarna menar att förskolan enspråkiga linje blev en fördel när barnen skulle lära sig hantera sin tvåspråkighet i förskolemiljön.

Design

Materialet består av 12 timmar film av spontana samtal i förskolans lokaler och på lekplatsen, t.ex. barnens samtal under mellanmålet, när det är fri lek och när föräldrarna kommer och hämtar barnen. Det finns också intervjuer utifrån ett frågeformulär med fem förskollärare och tre föräldrapar. Författarna samlade in materialet under två år i en förskola med engelskspråkig profil. I försöket deltar 25 barn i åldern 3–4 år som kommer från hem där man talar olika språk.

Referenser

Boyd, S. & Ottesjö, C. (2016). Adult Monolingual Policy Becomes Children's Bilingual Practice: Code-Alternation among Children and Staff in an English-Medium Preschool in Sweden. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 19(6), 631-648.

Uppdragsgivare

Vetenskapsrådet