An examination of parents’ and preshool workers’ perspectives on bullying in preschool

Författare
Cameron, D. L., & Kovac, V. B.
Källor
Early Child Development and Care, 186 (12), 1961-1971.
År
2016
ISBN
27417262

Syfte

Studien undersöker och jämför föräldrarnas och förskolepersonalens inställning till mobbning i förskolan bland barn som är 3–6 år.

Resultat

  1. Det förekommer mobbning på förskolan menar 49 procent av föräldrarna och 67 procent av medarbetarna.
  2. Föräldrarna och personalen hade i stort samma inställning till mobbningen bland barnen men det fanns några skillnader. En tydlig skillnad fanns i synen på verbal aggression (säga elaka saker till varandra, hitta på öknamn), föräldrarna var mer benägna än personalen att definiera det som mobbning.
  3. Föräldrarnas inställning till mobbare var mer negativ är personalens, papporna var mer negativa än mammorna.
  4. Fler föräldrar än medarbetare menade att flickor och pojkar mobbade på olika sätt.

Enligt författarna var det i några grupper vanligare att inte se mobbningen på förskolan som ett problem: pappor, personal med låg utbildning och äldre föräldrar.

Design

Materialet består av svar på en enkät från 141 föräldrar och 81 medarbetare från sex förskolor. Föräldrarna och personalen fick inte samma enkät men flera frågor var gemensamma så det gick att jämföra svaren. Undersökningen hade fyra teman, förekomsten av mobbning i förskolan, tolkning av mobbningen, inställning till mobbare och mobbad, och mobbning bland flickor och pojkar. Författarna jämförde också ålder, kön och utbildningsnivå hos föräldrar och personal.

Referenser

Cameron, D. L., & Kovac, V. B. (2016). An examination of parents’ and preshool workers’ perspectives on bullying in preschool. Early Child Development and Care, 186 (12), 1961-1971.

Uppdragsgivare

Ingen upplysning