Originale pædagoger: daginstitutionspædagogers faglighed(er) i lyset af en insisterende læringsdagsorden

Författare
Schmidt, C. H.
Källor
Ph.d.-afhandling. Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet.
År
2017

Syfte

Studien undersöker hur pedagoger skapar pedagogisk professionalism i spänningsfältet mellan egna professionella ideal, etiska och pedagogiska ståndpunkter samt en utbildningspolitik som i allt högre grad fokuserar på lärande. Ambitionen är att bidra med kunskap om de dominerande truismer och diskurser som finns i dag om pedagogisk praxis i förskolan, och att undersöka hur dessa föreställningar fungerar som villkor för pedagogers möjligheter att skapa professionalism.

 

Resultat

Analyserna visar hur starka motiveringar till en inlärningsfokuserad utbildningspolitik också finns i förskolans vardagsarbete, och hur dessa motiveringar inbördes skapar konflikter och gör avtryck i pedagogerna. Författaren finner att pedagogisk professionalism är beroende av fyra starka tankesätt, som skapar ett spänningsfält inom vilket pedagogerna kan skapa pedagogisk professionalism. Dessa fyra tankesätt bestäms enligt författaren av de fyra modala hjälpverben skulle, kan, borde och vill samt de fyra tankefigurerna som författaren kallar Praktikern, Strategen, Idealisten och Pragmatikern. Författaren finner att pedagogerna orienterar sig olika i spänningsfältet mellan de fyra tankesättten och på så sätt skapar professionalism på många sätt. Enligt författaren spelar alla fyra tankefigurerna alltså en större eller mindre roll hos den enskilda pedagogen, men sätten på vilka pedagogerna förhåller sig till tankefigurerna är olika. Pedagogisk professionalism kommer med andra ord till uttryck i hur var och en av pedagogerna balanserar och överskrider de olika tankesätten.

Författaren drar slutsatsen att pedagogisk professionalism alltså är en paradoxal storhet som går utöver den enskilda pedagogen och därför både är en kollektiv och en individuell angelägenhet.

Design

Datamaterialet består av intervjuer med fyra förskollärare från en förskola och intervjuer med förskolechefen, områdeschefen och den kommunala förvaltningschefen. Dessutom ingår en rad transnationella, nationella och kommunala policydokument. Genom tre relaterade delanalyser belyser författaren olika perspektiv på förskollärarnas professionella bildning. Först konstruerar författaren narrativa porträtt av de fyra förskollärarna. Utifrån dem identifierar författaren tre lokala berättelser, dvs. förskollärarnas gemensamma berättelser och subjektiva föreställningar om förskolans vardagsarbete. På samma sätt konstruerar författaren narrativa porträtt av de tre ledarna och identifierar tre ledarberättelser, som bidrar till att sätta ramarna för det spelrum som förskollärarna har för att skapa pedagogisk professionalism. Slutligen utvidgar författaren de narrativa analyserna genom att undersöka hur de fyra förskollärarna rör sig i ett särskilt spänningsfält som får betydelse för hur de kan förstå sig själva som professionella pedagoger.

 

Referenser

Schmidt, C. H. (2017). Originale pædagoger: daginstitutionspædagogers faglighed(er) i lyset af en insisterende læringsdagsorden. Ph.d.-afhandling. Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet.