‘Horrible or happy – we’ll have a little grey now’: aesthetic judgements in children’s narration with an interactive whiteboard

Författare
Skantz Åberg, E.
Källor
International Journal of Early Years Education, 25(1), 72-88.
År
2017

Syfte

Studien undersöker vad som händer när sexåringar får lära sig att skapa berättelser med hjälp av en interaktiv whiteboardtavla. Studien fokuserar särskilt på vilka interaktioner som utspelar sig mellan barnen, en förskollärare och det digitala verktyget, och vad barnen och förskolläraren orienterar sig mot i aktiviteter med digitalt berättande.

 

Resultat

Resultaten visar att förskollärareprimärt fokuserar på det verbala i historieberättandet, medan barnen orienterar sig mot det visuella. Resultatet visar enligt författaren att förskolläraren i högre grad bör erkänna den viktiga roll som estetisk bedömning har för det sätt som barn skapar berättelser på med hjälp av en interaktiv whiteboardtavla.

Analysen visar att förskolläraren kämpar med att skapa gemensam uppmärksamhet i aktiviteterna med digitalt berättande, medan barnen sinsemellan förmår skapa intersubjektivitet i aktiviteten i högre grad. Även om förskolläraren erkänner barnens kreativa verksamhet i form av deras illustrationer på whiteboardtavlan, uppmanar hon till övervägande del barnen att formulera sina historier verbalt. Studien visar att även när förskolläraren försöker att stödja barnens narrativa lärande, riktar barnen sin uppmärksamhet mot de visuella elementen på tavlan, vilket ibland leder till att förskolläraren och barnen inte uppnår tillräcklig intersubjektivitet i aktiviteten. Enligt författaren kan detta hänga samman med det valda digitala verktyget. En interaktiv whiteboardtavla har ett öppet gränssnitt (interface), som ger möjlighet för obegränsat tecknande/skrivande på en stor skärm. Men eftersom förskolläraren har avgränsat skärmen genom att dela upp den i fyra numrerade fält, stödjs barnens kreativa utveckling indirekt av en bestämd narrativ struktur. Enligt författaren kan detta ha påverkat barnens berättelser.

Studien visar också att barnen ofta använder estetiska bedömningar i aktiviteter med historieberättande, både när de bedömer handlingar och visuella objekt. Analysen pekar på att estetiska bedömningar spelar en mer betydelsefull roll än att bara uttrycka barnens preferenser och smak. Enligt författaren är estetiska bedömningar primärt viktiga, eftersom de kan vara tecken på vad barn lär sig i en aktivitet. Barnen använder alltså estetiska bedömningar i kraft av verbala uttryck som ”underlig” och ”bättre” till att identifiera vad som är relevant i deras bildmaterial. Det framgår till exempel när barn diskuterar bakgrundsfärgen på sina illustrationer, och på så sätt lär sig att ett visuellt objekt blir lättare att se med en ljus bakgrundsfärg.

Design

Data samlades in i en svensk förskoleklass, och i studien ingår en förskollärare, fyra sexåringar och en sjuåring. De deltagande barnen observerades medan de parvis utförde aktiviteter med digitalt berättande. Konkret undersöker studien hur barnen och förskolläraren kommunicerar och interagerar med varandra och med det digitala verktyget. Aktiviteten var förberedd av förskolläraren som med hjälp av softwareprogrammet Notebook hade ritat upp fyra tomma numrerade fält på whiteboarden med syftet att ge aktiviteten en narrativ struktur. I fälten kunde barnen teckna bilder till sina historier. Under aktiviteten instruerade förskolläraren barnen verbalt och genom att peka på fälten.

Totalt spelades sex berättelser in på video med två kameror – en var riktad mot whiteboardtavlan och den andra mot barnens ansikten. Det empiriska materialet analyseras utifrån begreppen scaffolding och estetisk bedömning. Scaffolding beskriver pedagogernas sätt att stödja barnen till att gradvis bli mer självständiga i att lösa en uppgift, medan forskarna definierar estetisk bedömning som hur barnen bedömer något utifrån preferenser och smak. Med avstamp i interaktionsanalysen har studien särskild fokus på barnens verbala uttryck i ett sökande efter meningsskapande och narrativt lärande.

Referenser

Skantz Åberg, E. (2017). ‘Horrible or happy – we’ll have a little grey now’: aesthetic judgements in children’s narration with an interactive whiteboard. International Journal of Early Years Education, 25(1), 72-88.

Uppdragsgivare

Vetenskapsrådet