Preschool Work against Bullying and Degrading Treatment: Experiences from an Action Learning Project

Författare
Söderström, Å., & Hultman, A. L.
Källor
Early Years, 37(3), 300-312.
År
2017

Syfte

Studien undersöker hur förskolor arbetar med att förebygga och avhjälpa mobbning och kränkande behandling bland 3 5-åringar. Forskningsfrågorna är:

  1. Vad uppfattas som utmaningar i arbetet mot mobbning och kränkande behandling?
  2. Vilka handlingar och aktiviteter inriktade mot förbättringar av arbetet hade planerats av förskolorna?

Resultat

Resultaten visar att den största delen av utmaningarna i arbetet mot mobbning och kränkande behandling kunde relateras till det förebyggande arbetet, medan fokus på avhjälpande arbete var mer sällsynt. Forskarna finner att deltagarna upplevde ett samband mellan att arbeta mot mobbning och kränkande behandling och mer omfattande arbete med värderingar, som också innehöll idéer om att öka barnens deltagande och inflytande. Författaren identifierar totalt fem områden med utmaningar som representerar de nio deltagande förskolorna generellt:

  1. samarbete med föräldrar
  2. förbättring av det systematiska kvalitetsarbetet
  3. kränkande behandling av pedagoger
  4. hantering av konfliktsituationer
  5. en trygg och inspirerande miljö för alla barn.

Dessutom finner författarna att förskolornas planerade handlingar och aktiviteter överlag var inriktade mot att förebygga mobbning och kränkande behandling genom att etablera toleranta och tillitsfulla relationer på förskolan. Studien visar bland annat att personalen var uppmärksam på konfliktsituationer bland barnen och att de försökte lära sig mer om vad de rent faktiskt gör i barnens konfliktsituationer. De planerade handlingarna hade bland annat fokus på förebyggande av barns konfliktsituationer genom att utmana personalens egna normer och värderingar.

Att arbeta mot mobbning och kränkande behandling beskrevs som en naturlig del av de dagliga aktiviteterna på förskolorna. Exempelvis organiserade personalen dialoger om hur deras egna normer och värderingar kom till uttryck i praxis och hur de kunde riskera att bidra till exkludering av vissa barn. Ett förväntat resultat av dialogerna var att personalen ville bli bättre rustad att hantera konfliktsituationer.

Författarna drar slutsaten att de deltagande förskolorna är på rätt väg i arbetet mot mobbning och kränkande behandling när det gäller att identifiera utmaningar och handlingar som är förankrade i lokala sammanhang. Men författarna noterar att barnen och deras upplevelser inte omedelbart tas i anspråk. Medan nästan alla identifierade utmaningar och handlingar hade fokus på personalen, föräldrarna, miljön och pedagogiken, blev barnen i stort sett osynliga. Författarna fann alltså bara enstaka exempel i det insamlade materialet där barnen var involverade i förskolans arbete mot mobbning och kränkande behandling. Det får författarna att dra slutsatsen att de deltagande förskolorna förbiser en helt avgörande punkt i arbetet mot mobbning och kränkande behandling.

 

Design

Datamaterialet består av skriftlig dokumentation från arbetet med ett aktionsforskningsprojekt som hade som syfte att förbättra deltagarnas arbete med värderingar på deras lokala förskolor, speciellt inriktat på arbete mot mobbning och kränkande behandling. Totalt deltog 9 förskolechefer och 20 förskollärare från 9 förskolor som under ett år dokumenterade sitt arbete mot mobbning och kränkande behandling. Det resulterade i ett 10 sidor långt dokument från var och en av de deltagande förskolorna, vilket också är datamaterialet för den här studien. Dataanalysen är inspirerad av tematisk innehållsanalys, där William A. Corsaros teori om peer culture och teorier om aktionslärande användes.

Referenser

Söderström, Å., & Hultman, A. L. (2017). Preschool Work against Bullying and Degrading Treatment: Experiences from an Action Learning Project. Early Years, 37(3), 300-312.