Toddlers’ social competence, play, movement skills and well-being: an analysis of their relationship based on authentic assessment in kindergarten

Författare
Giske R., Ugelstad I. B., Meland A. T., Kaltvedt E. H., Eikeland S., Tønnesen F. E., Reikerås E. K. L.
Källor
European Early Childhood Education Research Journal, 26(3):362-374.
År
2018

Syfte

I denna artikel undersöktes relationen mellan småbarns trivsel, lek, socioemotionella kompetens och rörlighet. Två hypoteser presenterades: (1) Det finns ett signifikant positivt samband mellan trivsel, lek, socioemotionell kompetens och rörlighet, och (2) småbarns trivsel kan beräknas utifrån deras lek, socioemotionella kompetens och rörlighet. 

Resultat

Resultaten kunde bekräfta att den första hypotesen och delvis den andra var sanna. En stark positiv korrelation mellan socioemotionell kompetens, lek och trivsel verkade kunna återspegla hur sammansätta de här variablerna var. Observerad lek ansågs också vara viktig vid bedömningen av småbarns socioemotionella kompetens och trivsel. Totalt kunde 73 procent av variationen i trivsel förklaras av indikationsvariablerna lek och socioemotionell kompetens, medan motoriska färdigheter inte verkade vara en unik indikator. Detta kan tyda på att förskollärarens observationer av barns lek och socioemotionella kompetens kan ge observatören indikationer om barnens grad av trivsel. 

Design

Studien var en del av Stavangerprojektet – ”Det lærende barnet”, som är en longitudinell och tvärvetenskaplig samverkansstudie mellan Universitetet i Stavanger och Stavanger kommun. Deltagarna i studien var barn födda mellan den 1 juli 2005 och den 31 december 2007 från 84 olika förskolor. Totalt ingick 1 084 barn i studien. Observationsverktygen ”Alle med” och ”Early Years Movement Skills Checklist” användes för att bedöma barns sociala och motoriska färdigheter. Barnen observerades under en period på tre månader för att säkerställa variation i situationer och händelser.  

Referenser

Giske, R., Ugelstad, I. B., Meland, A. T., Kaltvedt, E. H., Eikeland, S., Tønnesen, F. E. & Reikerås, E. K. L. (2018). «Toddlers’ social competence, play, movement skills and well-being: an analysis of their relationship based on authentic assessment in kindergarten». European Early Childhood Education Research Journal, 26(3):362-374.