Participation in communities in ECEC expressed in child–educator interactions

Författare
Ree, M. & Emilson, A.
Källor
Early Child Development and Care, 190(14):2229-2240
År
2019

Syfte

Studien utforskar vilka möjligheter barn har att delta aktivt i gemenskaper i förskolan. Begreppet deltagande avser i denna studie hur barn inkluderas, accepteras, engageras och deltar i gemenskaperna. Forskarna fokuserar på hur kommunikationen mellan förskolepersonalen och barnen formar barns möjligheter att delta. Undersökningen utgår från två frågeställningar: 1) Vilka typer av kommunikationsmönster förekommer i interaktioner mellan vuxna och barn och hur påverkar de barns förmåga att delta i förskolans gemenskap? 2) Hur kan kommunikationsmönster och möjligheter till deltagande i en gemenskap förstås ur ett livsvärlds- och systemperspektiv?

Resultat

Analysen genererar tre olika kommunikationsmönster som påverkar barns förmåga att delta i gemenskapen på förskolan: 1) Kontrollerande kommunikation – begränsat deltagande, 2) stödjande kommunikation – passivt deltagande och 3) samverkande kommunikation – gemensamt deltagande. Forskarna menar att resultaten visar på en tendens i förskolorna att prioritera det enskilda barnet och en målinriktad praxis där den vuxne kontrollerar kommunikationen och därmed även barnens livsvärldar. Det tredje kommunikationsmönstret, en samverkande kommunikation, anser forskarna bidrar till deltagande genom gemensam uppmärksamhet och engagemang i ett gemensamt projekt mellan vuxna och barn. Detta samverkansmönster gör att barnen känner sig accepterade och inkluderade som deltagande individer i gemenskapen.

Design

Datamaterialet består av videoobservationer av vardagliga aktiviteter på tre norska förskolor, med fokus på interaktioner mellan barn och förskolepersonal. Förskolorna valdes ut strategiskt baserat på datamaterialet i BePro-projektet för att säkerställa största möjliga bredd i urvalet. De flesta barn var fem år vid observationstillfället och observerades tillsammans med personalen på förskolorna i olika aktiviteter, både inomhus och utomhus. För att inkludera alla kommunikationsdetaljer, som känslouttryck, blickar, rörelser, attityder och kommunikationskontext, tittade forskarna igenom videofilmerna flera gånger innan observationerna transkriberades.

Referenser

Ree, M. & Emilson, A. (2019). “Participation in communities in ECEC expressed in child–educator interactions”. Early Child Development and Care, 190(14):2229-2240.