Parents’ ideal type approaches to early education pathways: life stories from Sweden

Författare
Sandström, M., Lundqvist, J. & Axelsson, A.
Källor
International Journal of Early Childhood Special Education, 11(1):64-79
År
2019

Syfte

Studiens syfte är att åskådliggöra hur föräldrar som har barn i svensk förskola eller förskoleklass beskriver sina barn, hur de upplever samarbetet med förskolan/skolan och vad de anser om barnens övergång från förskola till förskoleklass. Undersökningen utgår från tre frågeställningar: 1. Hur beskriver föräldrarna sina barns egenskaper och färdigheter? 2. Vad anser föräldrarna om barnens inlärningsmiljö, samarbetet mellan hem och förskola/förskoleklsas och övergången från förskola till förskoleklass? 3. Är det möjligt att urskilja olika idealtyper i föräldrars inställning till barnens tidiga lärande? Vilka är de i så fall?

Resultat

Över hälften av barnen beskrevs av föräldrarna som genomsnittliga i sin utveckling, medan vissa av föräldrarna beskrev sina barn som begåvade och talangfulla. Omkring en tredjedel av föräldrarna uppgav att barnen hade specialpedagogiska behov. Flera föräldrar hävdade att förskolan höll högre kvalitet än förskoleklassen och flera ansåg också att samarbetet mellan förskolan och hemmet var bättre än samarbetet mellan förskoleklassen och hemmet. Följande tre idealtyper identifierades bland föräldrarna: 1. engagerade och bekymrade föräldrar, 2. engagerade men obekymrade föräldrar, 3. lite engagerade och obekymrade föräldrar. Antalet engagerade och bekymrade föräldrar ökade vid övergången från förskola till förskoleklass.

Design

Det empiriska underlaget utgörs av intervjuer med 27 föräldrar (22 mammor och 5 pappor) med barn i förskola eller förskoleklass. Föräldrarna kom från 7 olika svenska kommuner och hade någorlunda liknande socioekonomisk bakgrund. Forskarna tog kontakt med flera svenska förskolor och frågade om det fanns föräldrar som var intresserade av att delta i studien. Föräldrarnas synpunkter samlades in genom livsberättelseintervjuer som spelades in på band och transkriberades.

Referenser

Sandström, M., Lundqvist, J. & Axelsson, A. (2019). “Parents’ ideal type approaches to early education pathways: life stories from Sweden”. International Journal of Early Childhood Special Education, 11(1):64-79.