Språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna: en studie av variasjon og sammenhenger

Författare
Stangeland, E. B.
Källor
Universitetet i Stavanger
År
2018

Syfte

Syftet med den här avhandlingen är att skaffa större kunskap om språk, lek och social kompetens i tidig ålder för att öka förståelsen av hur variationer och samband mellan dessa områden kommer till uttryck i normalpopulationen. Studiens syfte rymmer också en önskan om att få kunskaper som kan bidra till bättre insikter beträffande de yngsta barnen på förskolan. Dessutom tittar avhandlingen på inlärningsförmågan hos barn som i tidig ålder har sämre språkfärdigheter än sina jämnåriga och som kan behöva kämpa senare om språkfrämjande åtgärder vidtas.

Resultat

Undersökningen visar att det finns ett samband mellan små barns lekförmåga och språkfärdigheter, men att små barns lekförmåga har en starkare koppling till deras sociala kompetens än till deras språkliga färdigheter. Studien bidrar med kunskap på området på följande sätt: 1) Det finns variationer i barnens delaktighet i lek och språkliga aktiviteter på förskolan. 2) Språkfärdigheter verkar vara en indikation på sociala färdigheter hos både fler- och enspråkiga små barn och små barn med dåliga, genomsnittliga och goda språkfärdigheter. 3) Social kompetens stärker sambandet mellan språkfärdigheter och lek hos barn med en ålder på ca 33 månader.

Design

Avhandlingen består av tre studier som undersöker både variation och förhållande mellan språkfärdigheter, lek och social kompetens hos barn på ca 33 månader i en norsk förskolekontext. Förskolepersonalen samlade in data som kodades och strukturerades med hjälp av observationsmaterialen TRAS (språkfärdigheter) och Alle med (sociala färdigheter). Varje observationsperiod varade i tre månader. Alla observationer genomfördes under naturliga omständigheter på förskolan, t.ex. rutinmässiga situationer, lek och andra vardagliga aktiviteter.

Referenser

Stangeland, E. B. (2018). «Språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna: en studie av variasjon og sammenhenger». Doktorgradsavhandling. Universitetet i Stavanger.