Children’s play, well-being and involvement: how children play indoors and outdoors in Norwegian early childhood education and care institutions

Författare
Storli, R. & Sandseter, E. B. H.
Källor
International Journal of Play, 8(1):65-78
År
2019

Syfte

Den här artikeln syftar till att undersöka förhållandet mellan barns lek, välbefinnande och delaktighet i aktiviteter samt att identifiera hur barn leker i inom- och utomhusmiljöer på förskolan. Artikeln utgår från följande frågeställningar: 1) Hur ser förhållandet ut mellan 3- till 4-åriga barns lek, välbefinnande och delaktighet i leken? 2) Vilka typer av lek ägnar sig 3- till 4-åringar åt inomhus respektive utomhus på förskolan?

Resultat

Resultaten indikerar att det finns ett signifikant positivt samband mellan barns lek, välbefinnande och delaktighet i leken. Barnen ägnade 2/3 av den fria lektiden åt olika typer av lek, och det fanns betydande skillnader i vilka typer av lek barnen ägnade sig åt inomhus respektive utomhus.

Design

Totalt deltog fem pojkar och fem flickor från åtta olika förskolor i undersökningen. I studien tillämpas metoden Design experiment in education, som fokuserar på att skapa, testa, utvärdera och kalibrera interventioner genom samarbete mellan forskare och praktiserande pedagoger. Studien är kvantitativ och forskarna använde 80 videoupptagningar av barnens fria lek inomhus och utomhus.

Referenser

Storli, R. & Sandseter, E. B. H. (2019). «Children’s play, well-being and involvement: how children play indoors and outdoors in Norwegian early childhood education and care institutions». International Journal of Play, 8(1):65-78.