Bidirectionality in self-regulation and academic skills in play-based early childhood education

Författare
ten Braak, D., Størksen, I., Idsoe, T. & McClelland, M.
Källor
Journal of Applied Developmental Psychology, 65:e101064
År
2019

Syfte

Den här artikeln undersöker de bidirektionella (dubbelriktade) relationerna mellan självreglering, matematik, vokabulär och fonologisk medvetenhet hos barn i övergången från förskola till skola. Forskarna utgår från två frågeställningar: 1) Är självreglering i förskolan prediktiv för matematikkunskaper i första klass, en uttrycksfull vokabulär och fonologisk medvetenhet (korrigerat för tidigare färdigheter)? 2) Är matematik i förskolan, en uttrycksfull vokabulär och fonologisk medvetenhet prediktivt för självreglering i första klass?

Resultat

Resultaten visar att det finns ett bidirektionellt samband mellan självkontroll och matematik, men inte mellan självkontroll och en uttrycksfull vokabulär eller fonologisk medvetenhet. En uttrycksfull vokabulär är prediktiv för signifikant självkontroll, och självkontroll är prediktiv för fonologisk medvetenhet, även om detta sistnämnda samband försvagades vid justering för vokabulär. Med tanke på dessa inbördes relationer kan avsiktlig och lekfull övning i dessa färdigheter eventuellt underlätta barnens övergång från den lekorienterade förskolan till den formella utbildningsmiljön i första klass

Design

Totalt ingick 243 barn i undersökningen med föräldrarnas samtycke. Forskarna observerade barnen när de gjorde övningar i självkontroll, matematik, vokabulär och fonologisk medvetenhet. Föräldrarna ombads också att fylla i ett demografiskt frågeformulär om bland annat utbildningsnivå, födelseland samt barnens ålder och kön.

Referenser

ten Braak, D., Størksen, I., Idsoe, T. & McClelland, M. (2019). «Bidirectionality in self-regulation and academic skills in play-based early childhood education». Journal of Applied Developmental Psychology, 65:e101064.