Children’s collaborative technology-mediated storymaking. Instructional challenges in early childhood education

Författare
Åberg, E. S.
Källor
Göteborgs universitet
År
2018

Syfte

Avhandlingen utforskar hur berättaraktiviteter formas när barn i en förskoleklass skapar berättelser med hjälp av digital teknik. Studien fokuserar särskilt på samspelet mellan barnen, läraren och de digitala verktyg som används i aktiviteterna. Forskaren undersöker hur digitala verktyg förändrar barns aktiviteter relaterade till läs- och skrivkunnighet på förskolor och vilka utmaningar de innebär för barns utbildning i att läsa och skriva. Frågeställningar: 1) På vilket sätt stärker digital teknik, andra kulturella verktyg och lärarens stöd barnens berättelser? 2) Vilka utmaningar i undervisningen uppstår i teknikmedierade aktiviteter i förskoleklassen?

Resultat

Resultaten visar att barnen, förutom att öva på att tillsammans skapa en begriplig berättelse samtidigt måste lära sig att använda den digitala tekniken. Det innebär en utmaning för många, samtidigt som den faktiska berättelseprocessen blir underordnad. Samtidigt hjälper den digitala teknikens inneboende egenskaper barnen att få en estetisk erfarenhet i arbetet med att skapa berättelserna, där de kan använda både talspråk, skrift, bilder, färger och former.

Design

Tre svenska förskolegrupper, med totalt 16 barn, observerades när de i par skapade digitala berättelser med olika typer av teknik. Alla barn hade tidigare arbetat med narrativ konstruktion på olika sätt. Barnen filmades när de skapade berättelserna och data transkriberades och analyserades sedan med hjälp av interaktionsanalys. Dessutom samlade forskaren in och analyserade 15 digitala berättelser som barnen hade skapat.

Referenser

Åberg, E. S. (2018). “Children’s collaborative technology-mediated storymaking. Instructional challenges in early childhood education”. Akademisk avhandling. Göteborgs universitet.