Tilbakemelding for læring på femårsklubb i barnehagen

Författare
Håberg, L. I. A., Gamlem, S. M
Källor
Tidsskriftet FoU i Praksis, 12(1):7-26.
År
2018

Syfte

Studien analyserar vad som kännetecknar återkoppling från personalen som arbetar med barn som deltar i ”femårsklubb” (förberedande inför skolstart) på två norska förskolor. Undersökningen fokuserar på innehållet i återkopplingen från vuxna till barn. Frågeställning: Vad kännetecknar återkoppling i en ”femårsklubb”?

Resultat

Resultaten visar att barnen får mycket återkoppling, av olika typ. Återkopplingen består till största delen av beröm och till en mindre del av information om de uppgifter barnen får och det arbete de utför. Barnen får beröm kopplat till insats och individ, samtidigt som det förekommer lite återkoppling kring ämnesarbetet.

Design

Studien bygger på en ny analys av ett doktorandarbete som handlar om didaktiskt arbete i förskolan. Datamaterialet består av intervjuer och observationer av personalen på två norska förskolor. De sju informanterna är assistenter och förskollärare som alla är delaktiga i ledning och organisation av ”femårsklubben”. Totalt 19 barn deltar i ”femårsklubben” på de två förskolorna. Datainsamlingen genomfördes under ett halvår och omfattar semistrukturerade intervjuer med informanterna och icke-deltagande observation av aktiviteterna i ”femårsklubben”. Intervjudata användes som utgångspunkt för att få mer kunskap om informanternas tankar om syftet med ”femårsklubben”, medan observationsdata ger en beskrivning av praxis kring återkoppling.

Referenser

Håberg, L. I. A. & Gamlem, S. M. (2018). «Tilbakemelding for læring på femårsklubb i barnehagen». Tidsskriftet FoU i Praksis, 12(1):7-26.