Professional Development and Its Impact on Children in Early Childhood Education and Care: A Meta-Analysis Based on European Studies

Författare
Jensen, P., Rasmussen, A. W.
Källor
Scandinavian Journal of Educational Research, 63(6):935-950.
År
2019

Syfte

I artikeln analyseras den europeiska forskningen om sambanden mellan förskollärares fortbildning och förskolebarns läsförmåga, matematikfärdigheter och beteende. Studien har följande frågeställningar: (1) Kan barnens resultat förbättras genom professionell utveckling av förskollärare för barn i åldern 0–6 år i vanliga förskolor? (2) Hur stor är effekten av förskollärares fortbildning på barnens resultat och ser effekterna olika ut inom barnets olika resultatområden och/eller är de beroende av intensiteten i den professionella utvecklingen?

Resultat

Studien visade en signifikant positiv effekt av professionell utveckling på barns läsförmåga, matematikfärdigheter och beteende, med en total effektstorlek på 0,35. Effektstorleken är något mindre än motsvarande resultat baserade på amerikanska studier, men indikerar en allmän positiv effekt av förskollärares professionella utveckling på barns ämnesrelaterade och sociala resultat.

Design

Nio studier ingår i metaanalysen. Det viktigaste inkluderingskriteriet var att studierna hade gjorts i ett eller flera europeiska länder, vilket säkerställde att man hade relativt likartade institutionella faktorer. Studierna måste också ta upp vilken effekt förskollärarnas fortbildning hade på barns resultat på test av läsförmåga, matematikfärdigheter och beteende. Studierna måste ha fokus på vanlig förskolepraxis, där förskollärare arbetade med barn i åldern 0–6 år, i förskolor. Studierna behövde inte fokusera på specifika riskgrupper med barn, men några av de barn som deltog i studierna kunde ha särskilda behov eller definieras som utsatta baserat på deras observerbara egenskaper. Studierna måste också rapportera effektstorlek eller nödvändig information för att beräkna effektstorleken. Studierna behövde inte nödvändigtvis komma från forskningslitteratur, men ha information som kunde kodas för effektstorlek. Denna typ av information kunde inte hämtas från sammanfattande texter eller rapporter. Tvärsnittsstudier och longitudinella studier från 1990 eller senare var kvalificerade för att inkluderas så länge de var publicerade på engelska.

Referenser

Jensen, P. & Rasmussen, A. W. (2019). "Professional Development and Its Impact on Children in Early Childhood Education and Care: A Meta-Analysis Based on European Studies". Scandinavian Journal of Educational Research, 63(6):935-950.

Uppdragsgivare

Europeiska kommissionen, sjunde ramprogrammet: [anslagsnummer 613318]