Effective language and literacy instruction: Evaluating the importance of scripting and group size components

Författare
Bleses, D., Højen, A., Dale, P. S., Justice, L. M., Dybdal, L., Piasta, S. B., Markussen-Brown, J., Kjærbek, L. & Hagish, E. F.
Källor
Early Childhood Research Quarterly, 42(1st Quarter):256–269.
År
2018

Syfte

Syftet med studien var att identifiera de komponenter i en åtgärd för språk- och literacy-utveckling (LEAP) som hade det tydligaste sambandet med önskat resultat hos barnen. Syftet var att bidra med kunskap som är nödvändig för att utforma storskaliga program för barns språkliga utveckling.

Frågeställning:

  1. I vilken utsträckning påverkar tre varianter av LEAP, med planerade variationer av strukturering av undervisningstillfällena och gruppstorlekar, barns språk och läsfärdigheter jämfört med vanlig undervisning?
  2. I vilken utsträckning är LEAP:s påverkan beroende av barnens bakgrund, särskilt språkbakgrund och hemmabakgrund [socioekonomisk status].
  3. I vilken utsträckning är deltagandet i interventionen kopplat till barnens resultat i språkfärdigheter och tidiga läsfärdigheter?
  4. I vilken utsträckning implementerade förskollärarna de tre varianterna av LEAP?

Resultat

Alla tre försöksvillkoren hade positiva effekter på resultat kopplade till literacy, men LEAP-OPEN hade störst effekt på resultat kopplade till språk och tidig literacy. Analyser av moderationseffekter visade ingen skillnad för barn med olika socioekonomisk status eller etnicitet. Men det fanns ett tydligt samband mellan hur mycket barnen exponerades för programmet och resultat relaterade till både språk och literacy. Ju fler undervisningstimmar de fick, desto mer positiva var resultaten. Denna effekt var större för icke-danska barn än för danska barn. Studien indikerade därmed att undervisningsuppläggets sekvens och omfattning är viktigare än gruppstorlek och förhandsdefinierade ”manuskript” för undervisningen.

Design

Ett sannolikhetsurval av 5 436 danska barn i åldern 3–6 år från 154 olika danska förskolor deltog i en klusterrandomiserad bedömning av ett undervisningsupplägg som fokuserade på utveckling av språk och literacy genom 40 undervisningstillfällen på 30 minuter två gånger i veckan.

Studien utformades för att testa effekterna av två specifika komponenter i en systematisk, explicit språk och literacy-åtgärd. Dessa komponenter var struktureringen av sessionerna och gruppstorleken.

Försöksvillkoren LEAP-LARGE och LEAP-SMALL innebar att förskollärarna genomförde undervisningsupplägget med förhandsdefinierade ”manuskript” för hela klasser eller mindre grupper. Försöksvillkoret LEAP-OPEN innebar att förskollärarna följde undervisningsupplägget, men fick bestämma innehållet i själva sessionerna (utan ”manuskript”). Kontrollgrupperna genomförde aktiviteter i förskolan som vanligt (utan åtgärd).  

Referenser

Bleses, D., Højen, A., Dale, P. S., Justice, L. M., Dybdal, L., Piasta, S. B., Markussen-Brown, J., Kjærbek, L. & Hagish, E. F. (2018). “Effective language and literacy instruction: Evaluating the importance of scripting and group size components”. Early Childhood Research Quarterly, 42(1st Quarter):256–269.

Uppdragsgivare

Socialstyrelsen, Danmark